కృష్ణాష్టకము - ఆడియో

గ్రంథకర్త:

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

 •  Select All
 •   ఓం అస్మద్ గురుభ్యో నమః
 •   1 - వసుదేవ సుతం
 •   2 - అతసీ పుష్ప
 •   3 - కుటిలాలక సంయుక్తం
 •   4 - మందార గంధ
 •   5 - ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం
 •   6 - రుక్మిణీ కేళి
 •   7 - గోపికానాం కుచద్వంద
 •   8 - శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం
 •   9 - కృష్ణాష్టక మిదం