మౌక్తికములు - ఆడియో

గ్రంథకర్త:

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

  •  Select All
  •   ఓం అస్మద్ గురుభ్యో నమః
  •   1 - కాషాయ శోభి
  •   2 - ఏతానితాని భువన
  •   3 - నమః ప్రణవ
  •   4 - న చేద్రామానుజుజేత్యేషా
  •   5 - పుణ్యాంభోజ వికాసాయ
  •   6 - సత్యం సత్యం
  •   7 - అపగత మదమానైః