తిరుప్పళ్ళియెழுచ్చి - ఆడియో

గ్రంథకర్త: భక్తాంఘ్రిరేణులు/తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారు

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

 •  Select All
 • తిరుమాలైయాండాను సాయించిన తనియన్‌
    తనియన్‌ 1 - తమేవ మత్వా
 • తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్‌ అఱైయర్‌ సాయించిన తనియన్‌
    తనియన్‌ 2 - మండంగుడి యెన్బర్‌
 •   పాశురము 1 - కదిరవన్‌ కుణతిశై
 •   పాశురము 2 - కొழுఙ్గొడి ముల్లైయిన్‌
 •   పాశురము 3 - శుడరొళి పరన్దన
 •   పాశురము 4 - మేట్టిళ మేతికళ్‌
 •   పాశురము 5 - పులమ్బిన పుట్కళుం
 •   పాశురము 6 - ఇరవియర్‌ మణినెడుం
 •   పాశురము 7 - అన్దర త్తమరర్‌గళ్‌
 •   పాశురము 8 - వంబవిழ் వానవర్‌
 •   పాశురము 9 - ఏదమిల్‌ తణ్డుమై
 •   పాశురము 10 - కడిమలర్‌ కమలఙ్గళ్‌
 •   తొండరడిప్పొడియాళ్వార్‌ తిరువడిగళే శరణమ్‌ తిరుప్పళ్ళియెుచ్చి సంపూర్ణమ్‌