శ్రీ మద్భగవద్గీతా - ఆడియో


శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

Note: The audio will be played in seperate window. Please allow pop-up window for this website if you don't get the audio player (check your browser's privacy/security settings).

 అధ్యాయము 1 - అర్జునవిషాదయోగము

 అధ్యాయము 2 - సాంఖ్యయోగము

 అధ్యాయము 3 - కర్మయోగము

 అధ్యాయము 4 - జ్ఞానయోగము

 అధ్యాయము 5 - కర్మసన్న్యాసయోగము

 అధ్యాయము 6 - ఆత్మసంయమయోగము

 అధ్యాయము 7 - జ్ఞానవిజ్ఞానయోగము

 అధ్యాయము 8 - అక్షరపరబ్రహ్మయోగము

 అధ్యాయము 9 - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగము

 అధ్యాయము 10 - విభూతివిస్తరయోగము

 అధ్యాయము 11 - విశ్వరూపసందర్శనయోగము

 అధ్యాయము 12 - భక్తియోగము

 అధ్యాయము 13 - క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగయోగము

 అధ్యాయము 14 - గుణత్రయవిభాగయోగము

 అధ్యాయము 15 - పురుషోత్తమ ప్రాప్తియోగము

 అధ్యాయము 16 - దైవాసురసంపద్విభాగయోగము

 అధ్యాయము 17 - శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగము

 అధ్యాయము 18 - మోక్షసన్న్యాసయోగము