శ్రీ మద్భగవద్గీతా - ఆడియో


శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

 •   Select all
 •   పూర్వ ప్రార్థన
 •  1. అర్జునవిషాదయోగము
 •  2. సాంఖ్యయోగము
 •  3. కర్మయోగము
 •  4. జ్ఞానయోగము
 •  5. కర్మసన్న్యాసయోగము
 •  6. ఆత్మసంయమయోగము
 •  7. జ్ఞానవిజ్ఞానయోగము
 •  8. అక్షరపరబ్రహ్మయోగము
 •  9. రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగము
 •  10. విభూతివిస్తరయోగము
 •  11. విశ్వరూపసందర్శనయోగము
 •  12. భక్తియోగము
 •  13. క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగయోగము
 •  14. గుణత్రయవిభాగయోగము
 •  15. పురుషోత్తమ ప్రాప్తియోగము
 •  16. దైవాసురసంపద్విభాగయోగము
 •  17. శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగము
 •  18. మోక్షసన్న్యాసయోగము
 •  ఉత్తర ప్రార్థన