శ్రీమద్భగవద్గీత - ప్రవచనాలు

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామివారు

1వ అధ్యాయము - అర్జునవిషాదయోగము


2వ అధ్యాయము - సాంఖ్యయోగము


శ్రీమద్భగవద్గీత ప్రవచనాలు - కురుక్షేత్రం


శ్రీమద్భగవద్గీత ప్రవచనాలు - కోయంబత్తూరు


Etv శ్రీమద్భగవద్గీత ప్రవచనాలు - (1-200 భాగాలు)

https://youtube.com/playlist?list=PLhFZrcu-dWgmYK_4ZomzLkgmAxKReyZlB


Etv శ్రీమద్భగవద్గీత ప్రవచనాలు - (201-440 భాగాలు)

https://youtube.com/playlist?list=PLhFZrcu-dWgkLfDc7ldLTrTdHbGZe8xFS


10Tv news శ్రీమద్భగవద్గీత ప్రవచనాలు - (169 భాగాలు)


గీతా జయంతి - 2021


గీతా జయంతి - 2020


గీతా జయంతి - 2018


గీతా జయంతి - 2015


గీతా జయంతి - 2014


శ్రీ రామానుజ సహస్రాబ్ది సమారోహం - శ్రీమద్భగవద్గీత అవధానం