విషాదంలోంచి విజయానికి!

అర్జునవిషాదయోగః (భగవద్గీత - 1వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము Download pdf for parayana

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47      
1    Click to Play the sloka       
ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే
సమవేతా యుయుత్సవః |
మామకాః పాండవా శ్చైవ
కిమకుర్వత సంజయ! ||
2    Click to Play the sloka       
సంజయ ఉవాచ
దృష్ట్వా తు పాండవానీకం
వ్యూఢం దుర్యోధన స్తదా |
ఆచార్య ముపసంగమ్య
రాజా వచన మబ్రవీత్ ||
3    Click to Play the sloka       
*“పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణాం
ఆచార్య! మహతీం చమూం |
వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ
తవ శిష్యేణ ధీమతా ||
4    Click to Play the sloka       
అత్ర శూరా మహేష్వాసాః
భీమార్జున సమా యుధి |
యుయుధానో విరాటశ్చ
ద్రుపదశ్చ మహారథః ||
5    Click to Play the sloka       
ధృష్టకేతు శ్చేకితానః
కాశీరాజ శ్చ వీర్యవాన్ |
పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ
శైబ్యశ్చ నరపుంగవః ||
6    Click to Play the sloka       
యుధామన్యు శ్చ విక్రాంతః
ఉత్తమౌజా శ్చ వీర్యవాన్ |
సౌభద్రో ద్రౌపదేయా శ్చ
సర్వ ఏవ మహారథాః ||
7    Click to Play the sloka       
అస్మాకం తు విశిష్టా యే
తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ! |
నాయకా మమ సైన్యస్య
సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమి తే ||
8    Click to Play the sloka       
భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ
కృపశ్చ సమితింజయః |
అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ
సౌమదత్తి స్తథైవ చ ||
9    Click to Play the sloka       
అన్యే చ బహవ శ్శూరాః
మదర్థే త్యక్త జీవితాః |
నానాశస్త్ర ప్రహరణాః
సర్వే యుద్ధ విశారదాః ||
10    Click to Play the sloka       
అపర్యాప్తం తదస్మాకం
బలం భీష్మాభిరక్షితం |
పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం
బలం భీమాభిరక్షితమ్ ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47