విభూతివిస్తరయోగః (భగవద్గీత - 10వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 42      
1    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
భూయ ఏవ మహాబాహో
శృణు మే పరమం వచః|
యత్తేऽహం ప్రీయమాణాయ
వక్ష్యామి హితకామ్యయా ||
2    Click to Play the sloka       
న మే విదు స్సురగణాః
ప్రభవం న మహర్షయః|
అహ మాదిర్హి దేవానాం
మహర్షీణాం చ సర్వశః ||
3    Click to Play the sloka       
యో మా మజ మనాదిం చ
వేత్తి లోకమహేశ్వరమ్|
అసమ్మూఢః స మర్త్యేషు
సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ||
4    Click to Play the sloka       
బుద్ధి ర్జ్ఞాన మసమ్మోహః
క్షమా సత్యం దమ శ్శమః|
సుఖం దుఃఖం భవోऽభావో
భయం చాభయమేవ చ ||
5    Click to Play the sloka       
అహింసా సమతా తుష్టి
స్తపో దానం యశోऽయశః|
భవన్తి భావా భూతానాం
మత్త ఏవ పృథగ్విధాః ||
6    Click to Play the sloka       
మహర్షయ స్సప్త పూర్వే
చత్వారో మనవ స్తథా|
మద్భావా మానసా జాతాః
యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః ||
7    Click to Play the sloka       
ఏతాం విభూతిం యోగం చ
మమ యో వేత్తి తత్త్వతః|
సోऽ వికమ్పేన యోగేన
యుజ్యతే నాऽత్ర సంశయః ||
8    Click to Play the sloka       
అహం సర్వస్య ప్రభవో
మత్త స్సర్వం ప్రవర్తతే|
ఇతి మత్వా భజన్తే మాం
బుధా భావ సమన్వితాః ||
9    Click to Play the sloka       
మచ్చిత్తాః మద్గతప్రాణాః
బోధయన్తః పరస్పరమ్|
కథయ న్త శ్చ మాం నిత్యం
తుష్యన్తి చ రమన్తి చ ||
10    Click to Play the sloka       
తేషాం సతతయుక్తానాం
భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్|
దదామి బుద్ధియోగం తం
యేన మా ముపయాన్తి తే ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 42