విశ్వరూపసందర్శనయోగః (భగవద్గీత - 11వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము Download pdf for parayana

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 55      
1    Click to Play the sloka       
అర్జున ఉవాచ
మదనుగ్రహాయ పరమం
గుహ్య మధ్యాత్మ సంఙ్ఞితమ్ |
యత్త్వయోక్తం వచస్తేన
మోహోఽయం విగతో మమ ||
2    Click to Play the sloka       
భవాప్యయౌ హి భూతానాం
శ్రుతౌ విస్తరశో మయా |
త్వత్తః కమలపత్రాక్ష!
మాహాత్మ్యమపి చావ్యయమ్ ||
3    Click to Play the sloka       
ఏవమేతత్ యథాత్థ త్వం
ఆత్మానం పరమేశ్వర! |
ద్రష్టు మిచ్ఛామి తే రూపం
ఐశ్వరం పురుషోత్తమ! ||
4    Click to Play the sloka       
మన్యసే యది తచ్ఛక్యం
మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో! |
యోగేశ్వర! తతో మే త్వం
దర్శయాత్మాన మవ్యయమ్ ||
5    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
పశ్య మే పార్థ! రూపాణి
శతశోఽథ సహస్రశః |
నానావిధాని దివ్యాని
నానావర్ణాకృతీని చ ||
6    Click to Play the sloka       
పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్
అశ్వినౌ మరుత స్తథా |
బహూ న్యదృష్ట పూర్వాణి
పశ్యాశ్చర్యాణి భారత! ||
7    Click to Play the sloka       
ఇహైకస్థం జగత్ కృత్స్నం
పశ్యాద్య సచరాచరమ్ |
మమ దేహే గుడాకేశ!
యచ్చాన్యత్ ద్రష్టు మిచ్ఛసి ||
8    Click to Play the sloka       
న తు మాం శక్ష్యసే ద్రష్టుం
అనేనైవ స్వచక్షుషా |
దివ్యం దదామి తే చక్షుః
పశ్య మే యోగ మైశ్వరమ్ ||
9    Click to Play the sloka       
సంజయ ఉవాచ
ఏవముక్త్వా తతో రాజన్!
మహాయోగేశ్వరో హరిః |
దర్శయామాస పార్థాయ
పరమం రూప మైశ్వరమ్ ||
10    Click to Play the sloka       
అనేక వక్త్రనయనం
అనేకాద్భుత దర్శనమ్ |
అనేక దివ్యాభరణం
దివ్యానేకోద్యతాయుధమ్ ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 55