భక్తియోగః (భగవద్గీత - 12వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20      
1    Click to Play the sloka       
అర్జున ఉవాచ
ఏవం సతతయుక్తా యే
భక్తా స్త్వాం పర్యుపాసతే|
యే చాప్యక్షర మవ్యక్తం
తేషాం కే యోగవిత్తమాః ||
2    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
మయ్యావేశ్య మనో యే మాం
నిత్యయుక్తా ఉపాసతే|
శ్రద్ధయా పరయో పేతాః
తేమే యుక్తతమా మతాః ||
3    Click to Play the sloka       
యే త్వక్షర మనిర్దేశ్యం
అవ్యక్తం పర్యుపాసతే|
సర్వత్రగ మచింత్యం చ
కూటస్థ మచలం ధ్రువమ్ ||
4    Click to Play the sloka       
సన్నియ మ్యేంద్రియ గ్రామం
సర్వత్ర సమబుద్ధయః|
తే ప్రాప్నువంతి మామేవ
సర్వభూతహితే రతాః ||
5    Click to Play the sloka       
క్లేశోऽధికతర స్తేషాం
అవ్యక్తాసక్త చేతసాం|
అవ్యక్తా హి గతి ర్దుఃఖం
దేహవద్భి రవాప్యతే ||
6    Click to Play the sloka       
యే తు సర్వాణి కర్మాణి
మయి సన్న్యస్య మత్పరాః|
అనన్యేనైవ యోగేన
మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే ||
7    Click to Play the sloka       
తేషా మహం సముద్ధర్తా
మృత్యు సంసార సాగరాత్|
భవామి న చిరాత్ పార్థ!
మయ్యా వేశిత చేతసామ్ ||
8    Click to Play the sloka       
మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ
మయి బుద్ధిం నివేశయ|
నివసిష్యసి మయ్యేవ అత
ఊర్ధ్వం న సంశయః ||
9    Click to Play the sloka       
అధ చిత్తం సమాధాతుం
న శక్నోషి మయి స్థిరమ్|
అభ్యాసయోగేన తతో
మా మిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ! ||
10    Click to Play the sloka       
అభ్యాసేऽప్యసమర్థోऽసి
మత్కర్మ పరమో భవ|
మదర్థమపి కర్మాణి
కుర్వన్ సిద్ధి మవాప్స్యసి ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20