భక్తియోగః (భగవద్గీత - 12వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము Download pdf for parayana

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20      
1    Click to Play the sloka       
అర్జున ఉవాచ
ఏవం సతతయుక్తా యే
భక్తా స్త్వాం పర్యుపాసతే |
యే చాప్యక్షర మవ్యక్తం
తేషాం కే యోగవిత్తమాః ||
2    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
మయ్యావేశ్య మనో యే మాం
నిత్యయుక్తా ఉపాసతే |
శ్రద్ధయా పరయో పేతాః
తేమే యుక్తతమా మతాః ||
3    Click to Play the sloka       
యే త్వక్షర మనిర్దేశ్యం
అవ్యక్తం పర్యుపాసతే |
సర్వత్రగ మచింత్యం చ
కూటస్థ మచలం ధ్రువమ్ ||
4    Click to Play the sloka       
సన్నియ మ్యేంద్రియ గ్రామం
సర్వత్ర సమబుద్ధయః |
తే ప్రాప్నువంతి మామేవ
సర్వభూతహితే రతాః ||
5    Click to Play the sloka       
క్లేశోఽధికతర స్తేషాం
అవ్యక్తాసక్త చేతసాం |
అవ్యక్తా హి గతి ర్దుఃఖం
దేహవద్భి రవాప్యతే ||
6    Click to Play the sloka       
యే తు సర్వాణి కర్మాణి
మయి సన్న్యస్య మత్పరాః |
అనన్యేనైవ యోగేన
మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే ||
7    Click to Play the sloka       
తేషా మహం సముద్ధర్తా
మృత్యు సంసార సాగరాత్ |
భవామి న చిరాత్ పార్థ!
మయ్యా వేశిత చేతసామ్ ||
8    Click to Play the sloka       
మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ
మయి బుద్ధిం నివేశయ |
నివసిష్యసి మయ్యేవ
అత ఊర్ధ్వం న సంశయః ||
9    Click to Play the sloka       
అథ చిత్తం సమాధాతుం
న శక్నోషి మయి స్థిరమ్ |
అభ్యాసయోగేన తతో
మా మిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ! ||
10    Click to Play the sloka       
అభ్యాసేఽప్యసమర్థోఽసి
మత్కర్మ పరమో భవ |
మదర్థమపి కర్మాణి
కుర్వన్ సిద్ధి మవాప్స్యసి ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20