పురుషోత్తమ ప్రాప్తియోగః (భగవద్గీత - 15వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము Download pdf for parayana

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20      
1    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
ఊర్ధ్వ మూల మధ శ్శాఖం
అశ్వత్థం ప్రాహు రవ్యయం |
ఛందాంసి యస్య పర్ణాని
య స్తం వేద స వేదవిత్ ||
2    Click to Play the sloka       
అధ శ్చోర్ధ్వం ప్రసృతా స్తస్య శాఖాః
గుణ ప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః |
అధశ్చ మూలా న్యనుసంతతాని
కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే ||
3    Click to Play the sloka       
న రూప మస్యేహ తథోపలభ్యతే
నాంతో న చాది ర్నచ సంప్రతిష్ఠా |
అశ్వత్థ మేనం సువిరూఢ మూలం
అసంగశస్త్రేణ దృఢేన ఛిత్త్వా ||
4    Click to Play the sloka       
తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం
యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః |
తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యేత్
యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ ||
5    Click to Play the sloka       
నిర్మానమోహా జితసంగదోషాః
అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః |
ద్వంద్వై ర్విముక్తా స్సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః
గచ్ఛంత్య మూఢాః పద మవ్యయం తత్ ||
6    Click to Play the sloka       
న తద్భాసయతే సూర్యో
న శశాంకో న పావకః |
యద్గత్వా న నివర్తంతే
తద్ధామ పరమం మమ ||
7    Click to Play the sloka       
మమై వాంశో జీవలోకే
జీవభూత స్సనాతనః |
మన ష్షష్ఠాణీంద్రియాణి
ప్రకృతిస్థాని కర్షతి ||
8    Click to Play the sloka       
శరీరం యదవాప్నోతి
యచ్చా ప్యుత్క్రామ తీశ్వరః |
గృహీత్వై తాని సంయాతి
వాయు ర్గంధా నివాశయాత్ ||
9    Click to Play the sloka       
శ్రోత్రం చక్షు స్స్పర్శనం చ
రసనం ఘ్రాణమేవ చ |
అధిష్ఠాయ మన శ్చాయం
విషయా నుపసేవతే ||
10    Click to Play the sloka       
ఉత్ర్కామంతం స్థితం వాపి
భుంజానం వా గుణాన్వితం |
విమూఢా నానుపశ్యంతి
పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20