శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగః (భగవద్గీత - 17వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము Download pdf for parayana

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 28      
1    Click to Play the sloka       
అర్జున ఉవాచ
యే శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య
యజంతే శ్రద్ధఽయాన్వితాః|
తేషాం నిష్ఠా తు కా? కృష్ణ!
సత్త్వ మాహో రజ స్తమః ||
2    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా
దేహినాం సా స్వభావజా|
సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ
తామసీ చేతి తాం శృణు ||
3    Click to Play the sloka       
సత్త్వానురూపా సర్వస్య
శ్రద్ధా భవతి భారత!|
శ్రద్ధామయోఽయం పురుషో
యో యచ్ఛ్రద్ధ స్స ఏవ సః ||
4    Click to Play the sloka       
యజన్తే సాత్త్వికా దేవాన్
యక్షరక్షాంసి రాజసాః|
ప్రేతాన్ భూతగణాం శ్చాన్యే
యజంతే తామసా జనాః ||
5    Click to Play the sloka       
అశాస్త్ర విహితం ఘోరం
తప్యంతే యే తపో జనాః|
దంభాహంకార సంయుక్తాః
కామ రాగ బలాన్వితాః ||
6    Click to Play the sloka       
కర్శయంత శ్శరీరస్థం
భూత గ్రామ మచేతసః|
మాం చైవాంత శ్శరీరస్థం
తాన్ విద్ధ్యాసుర నిశ్చయాన్ ||
7    Click to Play the sloka       
ఆహార స్త్వపి సర్వస్య
త్రివిధో భవతి ప్రియః|
యజ్ఞ స్తప స్తథా దానం
తేషాం భేద మిమం శృణు ||
8    Click to Play the sloka       
ఆయు స్సత్త్వ బలారోగ్య
సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః|
రస్యా స్స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్యాః
ఆహారా స్సాత్త్విక ప్రియాః ||
9    Click to Play the sloka       
కట్వామ్ల లవణా త్యుష్ణ
తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహినః|
ఆహారా రాజస స్యేష్టాః
దుఃఖశోకాఽమయ ప్రదాః ||
10    Click to Play the sloka       
యాతయామం గతరసం
పూతి పర్యుషితం చ యత్|
ఉచ్ఛిష్ట మపి చా మేధ్యం
భోజనం తామస ప్రియమ్ ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 28