మోక్షసన్న్యాసయోగః (భగవద్గీత - 18వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 78      
1    Click to Play the sloka       
అర్జున ఉవాచ
సన్యాసశ్చ మహాబాహో!
తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుం|
త్యాగస్య చ హృషీకేశ!
పృథక్ కేశినిషూదన! ||
2    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం
సన్న్యాసం కవయో విదుః|
సర్వకర్మఫల త్యాగం
ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః ||
3    Click to Play the sloka       
త్యాజ్యం దోషవ దిత్యేకే
కర్మ ప్రాహు ర్మనీషిణః|
యజ్ఞదాన తపః కర్మ
న త్యాజ్య మితి చాపరే ||
4    Click to Play the sloka       
నిశ్చయం శృణు మే తత్ర
త్యాగే భరత సత్తమ!|
త్యాగో హి పురుష వ్యాఘ్ర!
త్రివిధ స్సంప్రకీర్తితః ||
5    Click to Play the sloka       
యజ్ఞ దాన తపః కర్మ
న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్|
యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ
పావనాని మనీషిణామ్ ||
6    Click to Play the sloka       
ఏతా న్యపి తు కర్మాణి
సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ|
కర్తవ్యా నీతిమే పార్థ!
నిశ్చితం మత ముత్తమమ్ ||
7    Click to Play the sloka       
నియతస్య తు సన్న్యాసః
కర్మణో నోపపద్యతే|
మోహా త్తస్య పరిత్యాగః
తామసః పరికీర్తితః ||
8    Click to Play the sloka       
దుఃఖ మిత్యేవ యత్ కర్మ
కాయక్లేశ భయాత్ త్యజేత్|
స కృత్వా రాజసం త్యాగం
నైవ త్యాగఫలం లభేత్ ||
9    Click to Play the sloka       
కార్య మిత్యేవ యత్ కర్మ
నియతం క్రియతేऽర్జున!|
సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ
స త్యాగ స్సాత్త్వికో మతః ||
10    Click to Play the sloka       
న ద్వేష్ట్య కుశలం కర్మ
కుశలే నాऽనుషజ్యతే|
త్యాగీ సత్త్వసమావిష్టో
మేధావీ ఛిన్నసంశయః ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 78