ఆనందానికి తొలిమెట్టు

సాంఖ్యయోగః (భగవద్గీత - 2వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 72      
1    Click to Play the sloka       
సంజయ ఉవాచ
తం తథా కృపయా೭విష్టం
అశ్రు పూర్ణా కులేక్షణమ్|
విషీదంత మిదం వాక్యం
ఉవాచ మధుసూదనః||
2    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
కుత స్త్వా కశ్మల మిదం
విషమే సముపస్ధితం|
అనార్యజుష్ట మస్వర్గ్యం
అకీర్తికర మర్జున!||
3    Click to Play the sloka       
క్లైబ్యం మాస్మగమః పార్థ!
నైతత్ త్వయ్యు పపద్యతే|
క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం
త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప!||
4    Click to Play the sloka       
అర్జున ఉవాచ
కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే
ద్రోణం చ మధుసూదన!|
ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి
పూజార్హా వరిసూదన!||
5    Click to Play the sloka       
గురూ నహత్వా హి మహానుభావాన్
శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్య మపీహ లోకే|
హత్వా೭ర్థకామాంస్తు గురూనిహైవ
భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్||
6    Click to Play the sloka       
న చైత ద్విద్మః కతర న్నో గరీయో
యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః|
యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః
తే೭వస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః||
7    Click to Play the sloka       
కార్పణ్య దోషో೭పహత స్వభావః
పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసమ్మూఢచేతాః|
యత్ శ్రేయస్స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే
శిష్యస్తే೭హం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్||
8    Click to Play the sloka       
న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్
యచ్ఛోక ముచ్ఛోషణ మింద్రియాణాం|
అవాప్య భూమా వసపత్న మృద్ధం
రాజ్యం సురాణా మపి చాధిపత్యమ్||
9    Click to Play the sloka       
సంజయ ఉవాచ
ఏవ ముక్త్వా హృషీకేశం
గుడాకేశః పరంతపః|
న యోత్స్య ఇతి గోవిందం
ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవ హ!||
10    Click to Play the sloka       
తమువాచ హృషీకేశః
ప్రహసన్నివ భారత!|
సేనయో రుభయో ర్మధ్యే
విషీదంత మిదం వచః||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 72