కర్మయోగః (భగవద్గీత - 3వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము Download pdf for parayana

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 43      
1    Click to Play the sloka       
అర్జున ఉవాచ
జ్యాయసీ చేత్ కర్మణ స్తే
మతా బుద్ధి ర్జనార్దన!|
తత్ కిం కర్మణి ఘోరే మాం
నియోజయసి కేశవ!?||
2    Click to Play the sloka       
వ్యామిశ్రేణైవ వాక్యేన
బుద్ధిం మోహయసీవ మే|
తదేకం వద నిశ్చిత్య
యేన శ్రేయోఽహ మాప్నుయామ్||
3    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
లోకేఽస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా
పురా ప్రోక్తా మయాఽనఘ!|
జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం
కర్మయోగేన యోగినామ్||
4    Click to Play the sloka       
న కర్మణాం అనారమ్భాత్
నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే|
న చ సన్న్యసనా దేవ
సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి||
5    Click to Play the sloka       
న హి కశ్చిత్ క్షణ మపి
జాతు తిష్ఠత్య కర్మకృత్|
కార్యతే హ్యవశః కర్మ
సర్వః ప్రకృతిజై ర్గుణైః||
6    Click to Play the sloka       
కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య
య ఆస్తే మనసా స్మరన్|
ఇన్ద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా
"మిథ్యాచార" స్స ఉచ్యతే||
7    Click to Play the sloka       
యస్త్వింద్రియాణి మనసా
నియ మ్యారభతేఽర్జున!|
కర్మేంద్రియైః కర్మయోగం
అసక్త స్స విశిష్యతే||
8    Click to Play the sloka       
నియతం కురు కర్మత్వం
కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః|
శరీర యాత్రాపి చ తే
న ప్రసిధ్యేత్ అకర్మణః||
9    Click to Play the sloka       
యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోఽన్యత్ర
లోకోఽయం కర్మ బంధనః|
తదర్థం కర్మ కౌంతేయ
ముక్తసంగ స్సమాచర||
10    Click to Play the sloka       
సహ యజ్ఞైః ప్రజా స్సృష్ట్వా
పురోవాచ ప్రజాపతిః|
అనేన ప్రసవిష్యధ్వం
ఏష వోఽస్త్విష్ట కామధుక్||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 43