జ్ఞానయోగః (భగవద్గీత - 4వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము Download pdf for parayana

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 42      
1    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
ఇమం వివస్వతే యోగం
ప్రోక్తవా నహ మవ్యయం |
వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ
మను రిక్ష్వాకవేఽబ్రవీత్ ||
2    Click to Play the sloka       
ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం
ఇమం రాజర్షయో విదుః |
స కాలేనేహ మహతా
యోగో నష్టః పరంతప! ||
3    Click to Play the sloka       
స ఏవాయం మయా తేఽద్య
యోగః ప్రోక్తః పురాతనః |
భక్తోఽసి మే సఖా చేతి
రహస్యం హ్యేత దుత్తమమ్ ||
4    Click to Play the sloka       
అర్జున ఉవాచ
అవరం భవతో జన్మ
పరం జన్మ వివస్వతః |
కథ మేత ద్విజానీయాం
త్వ మాదౌ ప్రొక్తవా నితి ||
5    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
బహూని మే వ్యతీతాని
జన్మాని తవ చార్జున! |
తా న్యహం వేద సర్వాణి
న త్వం వేత్థ పరంతప ||
6    Click to Play the sloka       
అజోఽపి సన్ అవ్యయాత్మా
భూతానా మీశ్వరోఽపి సన్ |
ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ
సంభవామి ఆత్మ మాయయా ||
7    Click to Play the sloka       
యదా యదా హి ధర్మస్య
గ్లాని ర్భవతి భారత! |
అభ్యుత్థాన మధర్మస్య
తదాఽత్మానం సృజా మ్యహమ్ ||
8    Click to Play the sloka       
పరిత్రాణాయ సాధూనాం
వినాశాయ చ దుష్కృతామ్ |
ధర్మసంస్థాపనార్థాయ
సంభవామి యుగే యుగే ||
9    Click to Play the sloka       
జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం
ఏవం యో వేత్తి తత్త్వతః |
త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ
నైతి మామేతి సోఽర్జున ||
10    Click to Play the sloka       
వీత రాగ భయక్రోధాః
మన్మయా మాముపాశ్రితాః |
బహవో జ్ఞాన తపసా
పూతా మద్భావ మాగతాః ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 42