కర్మసన్న్యాసయోగః (భగవద్గీత - 5వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము Download pdf for parayana

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 29      
1    Click to Play the sloka       
అర్జున ఉవాచ
సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ!
పునర్యోగం చ శంససి |
యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం
తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ ||
2    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చ
నిశ్శ్రేయసకరా వుభౌ |
తయోస్తు కర్మసన్న్యాసాత్
కర్మయోగో విశిష్యతే ||
3    Click to Play the sloka       
జ్ఞేయస్స నిత్యసన్న్యాసీ
యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి |
నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో!
సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే ||
4    Click to Play the sloka       
సాంఖ్యయోగౌ పృథక్ బాలాః
ప్రవదంతి న పండితాః |
ఏక మప్యాస్థిత స్సమ్యక్
ఉభయో ర్విందతే ఫలమ్ ||
5    Click to Play the sloka       
యత్ సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం
తద్యోగైరపి గమ్యతే |
ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ
యః పశ్యతి స పశ్యతి ||
6    Click to Play the sloka       
సన్న్యాస స్తు మహాబాహో
దుఃఖ మాప్తు మయోగతః |
యోగయుక్తో ముని ర్బ్రహ్మ
న చిరేణాధిగచ్ఛతి ||
7    Click to Play the sloka       
యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా
విజితాత్మా జితేంద్రియః |
సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా
కుర్వన్నపి న లిప్యతే ||
8    Click to Play the sloka       
నైవ కించిత్ కరోమీతి
యుక్తో మన్యేత తత్త్వవిత్ |
పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్
అశ్నన్ గచ్ఛన్ స్వపన్ శ్వసన్ ||
9    Click to Play the sloka       
ప్రలపన్ విసృజన్ గృహ్ణన్
ఉన్మిషన్ నిమిషన్నపి |
ఇంద్రియా ణీంద్రియార్థేషు
వర్తంత ఇతి ధారయన్ ||
10    Click to Play the sloka       
బ్రహ్మ ణ్యాధాయ కర్మాణి
సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః |
లిప్యతే న స పాపేన
పద్మపత్ర మివాంభసా ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 29