ఆత్మసంయమయోగః (భగవద్గీత - 6వ అధ్యాయము)

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము Download pdf for parayana

శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47      
1    Click to Play the sloka       
శ్రీ భగవానువాచ
అనాశ్రితః కర్మఫలం
కార్యం కర్మ కరోతి యః |
స సన్న్యాసీ చ యోగీ చ
న నిరగ్ని ర్న చా క్రియః ||
2    Click to Play the sloka       
యం సన్న్యాస మితి ప్రాహుః
యోగం తం విద్ధి పాండవ |
న హ్య సన్న్యస్త సంకల్పః
యోగీ భవతి కశ్చన ||
3    Click to Play the sloka       
ఆరురుక్షో ర్మునే ర్యోగం
కర్మ కారణ ముచ్యతే |
యోగారూఢస్య తస్యైవ
శమః కారణ ముచ్యతే ||
4    Click to Play the sloka       
యదా హి చేంద్రియార్థేషు
న కర్మ స్వనుషజ్జతే |
సర్వ సంకల్ప సన్న్యాసీ
యోగారూఢ స్తదోచ్యతే ||
5    Click to Play the sloka       
ఉద్ధరే దాత్మనాఽత్మానం
నాత్మాన మవసాదయేత్ |
ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః
ఆత్మైవ రిపు రాత్మనః ||
6    Click to Play the sloka       
బంధురాత్మాఽత్మన స్తస్య
యేనాఽత్మైవాఽత్మనా జితః |
అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే
వర్తే తాత్మైవ శత్రువత్ ||
7    Click to Play the sloka       
జితాత్మనః ప్రశాంతస్య
పరమాత్మా సమాహితః |
శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు
తథా మానావ మానయోః ||
8    Click to Play the sloka       
జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా
కూటస్థో విజితేంద్రియః |
యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగీ
సమ లోష్టాశ్మ కాంచనః ||
9    Click to Play the sloka       
సుహృ న్మిత్రా ర్యుదాసీన
మధ్యస్థ ద్వేష్య బంధుషు |
సాధు ష్వపి చ పాపేషు
సమ బుద్ధి ర్విశిష్యతే ||
10    Click to Play the sloka       
యోగీ యుంజీత సతతం
ఆత్మానం రహసి స్థితః |
ఏకాకీ యతచిత్తాత్మా
నిరాశీ రపరిగ్రహః ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47