ప్రాతఃస్మరణీయము - ఆడియో


శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

Note: The audio will be played in seperate window. Please allow pop-up window for this website if you don't get the audio player (check your browser's privacy/security settings).

 హర్యష్టకము

 కృష్ణాష్టకము

 పంచాయుధ స్తోత్రము

 శ్లోక ద్వయము(గజేంద్ర మోక్షణము)

 శ్లోక త్రయము

 పరత్వాది పంచకము

 పరమార్థ శ్లోకద్వయము(అర్చిరాది)