కృష్ణాష్టకము

సర్వజగత్కారణుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు పరాత్పరుడై ఉండి కూడా ప్రేమకలవారేమి కోరితే దానినెంత కష్టమైనా చేసి తీరుతాననే తన ఆశ్రిత పరతంత్రతను, సౌలభ్యాన్నిప్రకటిస్తూ దేవకీదేవి గర్భాన పుట్టాడు. అతడి పుట్టుకను స్మరించండి. కర్మ వల్ల కలిగే మన పుట్టుక ఆగిపోతుంది. అతని బంధం తలిస్తే మన కర్మబంధం తెగిపోతుంది. ఇది నిశ్చయం.

1    Click to Play the sloka       
వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనమ్
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
2    Click to Play the sloka       
అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితమ్
రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
3    Click to Play the sloka       
కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిభాననమ్
విలసత్ కుండల ధరం కృష్ణం వందే జగద్గురమ్
4    Click to Play the sloka       
మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజమ్
బర్హి పింఛావ చూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
5    Click to Play the sloka       
ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల జీమూత సన్నిభమ్
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
6    Click to Play the sloka       
రుక్మిణీ కేళి సంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితమ్
అవాప్త తులసీ గంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
7    Click to Play the sloka       
గోపికానాం కుచద్వంద కుంకుమాంకిత వక్షసమ్
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
8    Click to Play the sloka       
శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితమ్
శంఖ చక్ర ధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
9    Click to Play the sloka       
కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్
కోటిజన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి