ధాటీపఞ్చకమ్

గ్రంధకర్త: దాశరథి/ముదలియాండాన్

భగవద్రామానుజుల శిష్యులు ముదలియాండన్. వీరిపేరు దాశరథి. వీరందించిన స్తోత్రమే ధాటీపంచకము. ధాటీ అంటే దాడి. శ్రీభాష్యకారులు వేదబాహ్యమతాలపై దాడిచేశారు. అంటే వేదప్రతిష్ఠాపనాచార్యులుగా వైదికసిద్ధాన్తాన్ని, శ్రీమన్నారాయణ పరత్వాన్ని స్థిరంగా స్థాపించారు. ఆ భావాన్ని, యతిరాజ వైభవాన్ని ఐదుశ్లోకాలలో చెప్పడం వలన ఇది ధాటీపంచకము అని ప్రసిద్ధిని పొందింది.

శ్లోకాలు          1 - 6       
   Click to Play the sloka       
పాదుకే యతిరాజస్య కథయన్తి యదాఖ్యయా|
తస్య దాశరథేః పాదౌ శిరసా ధారయామ్యహమ్||
1    Click to Play the sloka       
పాషండ ద్రుమషండదావదహనః చార్వాకశైలాశనిః
బౌద్ధధ్వాన్త నిరాస వాసరపతిః జైనేభ కణ్ఠీరవః|
మాయావాది భుజంగ భంగగరుడః త్రైవిద్యచూడామణిః
శ్రీరంగేశ జయధ్వజో విజయతే రామానుజోఽయం మునిః||1
2    Click to Play the sloka       
పాషండషండ గిరిఖండన వజ్రదండాః
ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధ మకరాలయమంథదండాః|
వేదాన్తసార సుఖదర్శన దీపదండాః
రామానుజస్య విలసన్తి మునే స్త్రిదండాః||2
3    Click to Play the sloka       
చారిత్రోద్ధారదండం చతురనయపదాలంక్రియా కేతుదండం
సద్విద్యా దీపదండం సకలకలికథాసంహతేః కాలదండమ్|
త్రయ్యన్తాలమ్బదండం త్రిభువన విజయ చ్ఛత్ర సౌవర్ణదండం
ధత్తే రామానుజార్యః ప్రతికథక శిరోవజ్రదండం త్రిదండమ్||3
4    Click to Play the sloka       
త్రయ్యా మాఙ్గల్యసూత్రం త్రియుగయుగపథారోహణాలమ్బ సూత్రం
సద్విద్యాదీపసూత్రం సకలకలికథాసంహతేః కాలసూత్రమ్|
ప్రజ్ఞాసూత్రం బుధానాం ప్రశమథన మనః పద్మినీనాల సూత్రం
రక్షాసూత్రం మునీనాం జయతి యతిపతే ర్వక్షసి బ్రహ్మసూత్రమ్||4
5    Click to Play the sloka       
పాషండసాగర మహాబడబాముఖాగ్నిః
శ్రీరంగరాజ చరణాంబుజ మూలదాసః|
శ్రీవిష్ణులోక మణిమండప మార్గదాయీ
రామానుజో విజయతే యతిరాజరాజః||5
శ్లోకాలు        1 - 6