ధాటీపంచకమ్

గ్రంధకర్త: దాశరథి/ముదలియాండాన్

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

శ్లోకాలు          1 - 6       
   Click to Play the sloka       
పాదుకే యతిరాజస్య కథయంతి యదాఖ్యయా|
తస్య దాశరథేః పాదౌ శిరసా ధారయామ్యహమ్||
1    Click to Play the sloka       
పాషండ ద్రుమషండదావదహనః చార్వాకశైలాశనిః
బౌద్ధధ్వాన్త నిరాస వాసరపతిః జైనేభ కంఠీరవః|
మాయావాది భుజంగ భంగగరుడః త్రైవిద్యచూడామణిః
శ్రీరంగేశ జయధ్వజో విజయతే రామానుజోఽయం మునిః||
2    Click to Play the sloka       
పాషండషండ గిరిఖండన వజ్రదండాః
ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధ మకరాలయమంథదండాః|
వేదాంతసార సుఖదర్శన దీపదండాః
రామానుజస్య విలసంతి మునే స్త్రిదండాః||
3    Click to Play the sloka       
చారిత్రోద్ధారదండం చతురనయపథాలంక్రియా కేతుదండం
సద్విద్యా దీపదండం సకలకలికథాసంహతేః కాలదండమ్|
త్రయ్యన్తాలమ్బదండం త్రిభువన విజయ చ్ఛత్ర సౌవర్ణదండం
ధత్తే రామానుజార్యః ప్రతికథక శిరోవజ్రదండం త్రిదండమ్||
4    Click to Play the sloka       
త్రయ్యా మాంగల్యసూత్రం త్రియుగయుగపథారోహణాలంబ సూత్రం
సద్విద్యాదీపసూత్రం సకలకలికథాసంహతేః కాలసూత్రమ్|
ప్రజ్ఞాసూత్రం బుధానాం ప్రశమథన మనః పద్మినీనాల సూత్రం
రక్షాసూత్రం మునీనాం జయతి యతిపతే ర్వక్షసి బ్రహ్మసూత్రమ్||
5    Click to Play the sloka       
పాషండసాగర మహాబడబాముఖాగ్నిః
శ్రీరంగరాజ చరణాంబుజ మూలదాసః|
శ్రీవిష్ణులోక మణిమండప మార్గదాయీ
రామానుజో విజయతే యతిరాజరాజః||
శ్లోకాలు        1 - 6