పంచాయుధ స్తోత్రము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

భక్తులకు ఆభరణములై, భక్తుని ప్రేమను పెంచుచు దుష్టులకు ఆయుధములై భయమును రేకెత్తించు శంఖ, చక్ర, గదా, ఖడ్గ, శార్ఙ్గములను దివ్యనామములు గల శ్రీహరి ధరించు ఈ పంచాయుధములను గూర్చిన స్తోత్రమును ప్రభాత సమయమున అనుసంధించు వారి యొక్క పాపములన్నియు నశించును. భయములన్నియు వెంటనే తొలగును. దుఃఖములు అట్టివారి దరిచేరవు. సమస్త సుఖములను అనుభవింతురు.

శ్లోకాలు          1 - 9       

ఓం అస్మద్ గురుభ్యో నమః

1    Click to Play the sloka       
స్ఫురత్ సహస్రార శిఖా తితీవ్రం
సుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యమ్ |
సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణోః
చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే ||
2    Click to Play the sloka       
విష్ణో ర్ముఖోత్థా నిల పూరితస్య
యస్య ధ్వని ర్దానవ దర్ప హంతా |
తం పాంచజన్యం శశికోటి శుభ్రం
శంఖం సదాహం శరణం ప్రపద్యే ||
3    Click to Play the sloka       
హిరణ్మయీం మేరు సమానసారాం
కౌమోదకీం దైత్య కులైక హంత్రీమ్ |
వైకుంఠ వామాగ్ర కరాభి మృష్టాం
గదాం సదాహం శరణం ప్రపద్యే ||
4    Click to Play the sloka       
రక్షో౽సురాణాం కఠినోగ్ర కంఠ
చ్ఛేదక్షర చ్ఛోణిత దిగ్ధధారమ్ |
తం నందకం నామ హరేః ప్రదీప్తం
ఖడ్గం సదాహం శరణం ప్రపద్యే ||
5    Click to Play the sloka       
య జ్జ్యానినాద శ్రవణా త్సురాణాం
చేతాంసి నిర్ముక్త భయాని సద్యః |
భవంతి దైత్యాశని బాణవర్షి
శార్ఙ్గం సదాహం శరణం ప్రపద్యే ||
6    Click to Play the sloka       
ఇమం హరేః పంచ మహాయుధానాం
స్తవం పఠేత్ యో೭నుదినం ప్రభాతే |
సమస్త దుఃఖాని భయాని సద్యః
పాపాని నశ్యంతి సుఖాని సంతి ||
7    Click to Play the sloka       
వనే రణే శత్రు జలాగ్ని మధ్యే
యదృచ్ఛయాపత్సు మహాభయేషు |
ఇదం పఠన్ స్తోత్ర మనాకులాత్మా
సుఖీ భవేత్ తత్కృత సర్వ రక్షః ||
8    Click to Play the sloka       
స శంఖ చక్రం సగదాసి శార్ఙ్గం
పీతాంబరం కౌస్తుభ వత్స చిహ్నమ్ |
శ్రియా సమేతోజ్జ్వల శోభితాంగం
విష్ణుం సదాహం శరణం ప్రపద్యే ||
9    Click to Play the sloka       
జలే రక్షతు వారాహః స్ధలే రక్షతు వామనః |
అటవ్యాం నారసింహశ్చ సర్వతః పాతు కేశవః ||
శ్లోకాలు        1 - 9