తిరుప్పళ్ళియెழுచ్చి

గ్రంధకర్త: భక్తాంఘ్రిరేణులు/తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారు

శ్లోకాలు          1 - 10        11 - 12     
   Click to Play the sloka       
తిరుమాలైయాండాను సాయించిన తనియన్‌
తమేవ మత్వా పరవాసుదేవం
రంగేశయం రాజవ దర్హణీయమ్‌|
ప్రాబోధకీం యోఽకృత సూక్తిమాలాం
భక్తాంఘ్రిరేణుం భగవన్త మీడే||
   Click to Play the sloka       
తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్‌ అఱైయర్‌ సాయించిన తనియన్‌
మండంగుడి యెన్బర్‌ మామఱైయోర్‌ మన్నియశీర్‌,
తొండరడిప్పొడి తొన్నగరమ్‌, వణ్డు
తిణర్తవైయల్‌ తెన్‌ అరంగత్తమ్మానై, పళ్ళి
యుణర్తుం పిరాన్‌ ఇదిత్త ఊర్‌||
1    Click to Play the sloka       
*కదిరవన్‌ కుణతిశై చ్చికరం వన్దణైన్దాన్‌,
కన ఇరు ళకన్ఱదు కాలైయం పొழுదాయ్‌,
మదు విరున్దొழிగిన మామల రెల్లామ్‌,
వానవ రరశర్‌గళ్‌ వన్దు వన్దీణ్డి
ఎతిర్‌ తిశై నిఱైన్దన రివరొడుం పుకున్ద
ఇరుఙ్గళి త్తీట్టముం పిడియొడు మురశమ్‌
అతిర్‌ తలి లలై కడల్‌ పోన్ఱుళ తెంగుం
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళి యెழுన్దరుళాయే||
2    Click to Play the sloka       
కొழுఙ్గొడి ముల్లైయిన్‌ కొழுమల రణవి,
క్కూర్‌న్దతు కుణదిశై మారుత మితువో,
ఎழన్దేన మలరణై ప్పళ్ళి కొళ్ళన్నమ్‌
ఈన్బని ననైన్ద తమిరుం శిఱు కుతఱి,
విழுఙ్గియ ముతలైయిన్‌ పిలంపురై పేழ்வாయ్‌,
వెళ్ళెయిఱుఱ వదన్‌ విడత్తిను క్కనుంగి,
అழுఙ్కియ వానైయి నరున్దుయర్‌ కెడుత్త,
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళి యెழுన్దరుళాయే ||
3    Click to Play the sloka       
శుడరొళి పరన్దన శూழ்తిశై యెల్లామ్‌
తున్నియ తారకై మిన్నొళి శురుంగి
పడరొళి పశుత్తనన్‌ పనిమతి యివనో
పాయిరు ళకన్ఱతు పైమ్బొழி ఱ్కముగిన్‌
మడలిడై క్కీఱి వణ్‌పాళైగళ్‌ నాఱ
వైకఱై కూర్‌న్దదు మారుత మితువో!
అడలొళి తికழ் తరు తికిరి యం తడక్కై
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళి ఎழுన్దరుళాయే ||
4    Click to Play the sloka       
మేట్టిళ మేతికళ్‌ తళైవిడుం ఆయర్‌కళ్‌,
వేయ్‌ఙ్గుழ లోశైయుం విడై మణిక్కురలుమ్,
ఈట్టియ విశై తిశై పరన్దన వయలుళ్‌,
ఇరిన్దన శురుమ్బిన మిలంగైయర్‌ కులత్తై,
వాట్టియ వరిశిలై వానవరేఱే!,
మాముని వేళ్వియై కాత్తు అవపిరదం,
ఆట్టియ వడుతిఱ లయోత్తి యెమ్మరశే,
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళి యెழுన్దరుళాయే||
5    Click to Play the sloka       
పులమ్బిన పుట్కళుం పూంపొழிల్‌ కళిన్‌వాయ్‌,
పోయ్‌త్తు క్కంగుళ్‌ పుగుందదు పులరి,
కలన్దదు కుణతిశై క్కనై కడ లరవం,
కళి వండు మిழత్తియ కలంబకం పునైన్ద,
అలంగలం తొడైయల్‌కొణ్డు అడియిణై పణివాన్‌,
అమరర్‌కళ్‌ పుకున్దనర్ ఆదలిల్‌ అమ్మా!,
ఇలంగైయర్‌ కోన్‌ వழிపాడుశెయ్‌ కోయిల్‌,
ఎంబెరుమాన్‌! పళ్ళి యెழுన్దరుళాయే||
6    Click to Play the sloka       
ఇరవియర్‌ మణినెడుం తేరొడుం ఇమివరో?
ఇఱైయవర్‌ పతినొరు విడైయరు మివరో,
మరువియ మయిలిన నఱుముక నివనో,
మరుదరుం వశుక్కళం వందు వందీండి,
పురవియో డాడలుం పాడలుం, తేరుం,
కుమరదండం పుగన్దీండియ వెళ్ళమ్,
అరువరై యనైయనిన్‌ కోయిల్‌ మున్ ఇవరో
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళి యెழுన్దరుళాయే||
7    Click to Play the sloka       
అన్దర త్తమరర్‌గళ్‌ కూట్టంగల్ ఇవైయో?
అరుం తవ మునివరుం మరుతరుం ఇవరో?
ఇన్దిర నానైయుం తానుం వన్దివనో?
ఎంబెరువామాన్‌ ఉన కోయిలిన్‌ వాశల్‌,
శున్దరర్‌ నెరుక్క విచ్చాదరర్‌ నూక్క,
ఇయక్కరుం మయంగినర్‌ తిరువడిత్తొழுవాన్‌,
అన్దరం పారిడ మిల్లై మత్తిదువో?
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళియెழுన్దరుళాయే||
8    Click to Play the sloka       
వంబవిழ் వానవర్‌ వాయుఱై వழఙ్గ,
మానితి కపిలై ఒణ్‌ కణ్ణాడిముతలా,
ఎంబెరుమాన్‌ పడిమైక్కలం కాణ్డఱ్కు,
ఏఱ్పనవాయిన కొండు నన్‌ మునివర్‌,
తుంబురు నారదర్‌ పుకున్దన రివరో,
తోన్ఱిన నిరవియుం తులంగొళి పరప్పి,
అంబర తలత్తిల్‌ నిన్ఱు అకల్‌కిన్ఱ తిరుళ్‌ పోయ్‌,
అరంగత్తమ్మా! పళ్ళి యెழுన్దరుళాయే||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 12