తిరుప్పల్లాండు

గ్రంధకర్త: విష్ణుచిత్తులు/పెరియాళ్వార్

శ్లోకాలు          1 - 10        11 - 15     
   Click to Play the sloka       
శ్రీనాథమునులు సాయించిన తనియన్‌
గురుముఖ మనధీత్య ప్రాహ వేదా నశేషాన్‌
నరపతి పరిక్ల్‌ప్తం శుల్క మాదాతు కామః|
శ్వశుర మమర వంద్యం రంగనాథస్య సాక్షాత్‌
ద్విజకుల తిలకం తం విష్ణుచిత్తం నమామి||
   Click to Play the sloka       
పాండ్య భట్టర్‌ సాయించిన తనియన్లు
మిన్నార్‌ తడమదిళ్‌ శూழ்విల్లిపుత్తూర్‌ ఎన్ఱొరుకాల్‌
శొన్నార్‌ కழఱ్కమలం శూడినోం, మున్నాళ్‌
కిழிయఱుత్తా నెన్ఱురైత్తోమ్‌, కీழ்మైయినిల్‌ శేరుమ్‌
వழி యఱుత్తోమ్‌ నెంజమే వన్దు.
   Click to Play the sloka       
*పాణ్డియన్‌ కొణ్డాడ పట్టర్‌ పిరాన్‌ వన్దానెన్ఱు
ఈణ్డియ శఙ్గ మెడు త్తూద, వేణ్డియ
వేదఙ్గళోది విరైన్దు కిழிయఱుత్తాన్‌
పాదఙ్గళ్‌ యాముడైయ పత్తు.
1    Click to Play the sloka       
*పల్లాండు! పల్లాండు! పల్లాయిరత్తాండు! పలకోడి నూఱాయిరమ్‌|
మల్లాండ తిండోళ్‌ మణివణ్ణా! ఉన్‌ శేవడి శెవ్వి తిరుక్కాప్పు||
2               
*అడియో మోడుం నిన్నోడుం పిరివిన్ఱి ఆయిరం పల్లాణ్డు
వడివాయ్‌ నిన్‌ వలమార్బినిల్‌ వాழ் గిన్ఱ మంగైయుం పల్లాండు
వడివార్‌శోది వలత్తుఱైయమ్‌ శుడరాழிయుం పల్లాండు
పడైపోర్‌ పుక్కు ముழுఙ్గుమ్‌ అప్పాఞ్చశన్నియముం పల్లాండే ||
3    Click to Play the sloka       
వాழாట్పట్టు నిన్ఱీరుళ్ళీరేల్‌, వన్దు మణ్ణుం మణముమ్‌ కొణ్మిన్‌
కూழாట్పట్టు నిన్ఱీర్‌గళై ఎఙ్గళ్‌ కుழுవినిల్‌ పుగుదలొట్టోమ్‌|
ఎాழாట్కాలుం పழிప్పిలోం నాఙ్గళ్‌ ఇరాక్కదర్‌ వాழ், ఇలంగై
పాழாళాక ప్పడై పొరుదానుక్కు ప్పల్లాండు కూరుదుమే||
4    Click to Play the sloka       
ఏడు నిలత్తిల్‌ ఇడువదన్మున్నమ్‌ వన్దు, ఎంగళ్‌కుழாం పుగున్దు
కూడు మనముడైయీర్‌గళ్‌ వరమ్బొழி, వన్దొల్లై క్కూడుమినో|
నాడు నగరముమ్‌ నన్గఱియ నమో నారాయణాయ వెన్ఱు
పాడు మనముడై ప్పత్తరుళ్ళీర్‌! వన్దు పల్లాండు కూఱుమినే||
5    Click to Play the sloka       
అణ్డక్కులత్తు క్కతిపతి యాగి, అశుర రిరాక్కతరై
ఇణ్డై క్కులత్తై యెడుత్తు క్కళైన్ద ఇరుడీకేశన్‌ తనక్కు|
తొణ్డక్కులత్తి లుళ్ళీర్‌! వన్దడి తొழுతు ఆయిరనామం శొల్లి
పణ్డై కులత్తై తవిర్‌న్దు, పల్లాండు పల్లాయిరత్తా ణ్డెన్మినే||
6    Click to Play the sloka       
ఎందై తందై తందై, తందై తమ్మూత్తప్పన్‌, ఏழ் పడికాల్‌ తొడంగి.
వన్దు వழி వழி యాట్చెయ్‌ గిన్ఱోమ్, తిరువోణ త్తిరువిழవిల్‌
అన్దియమ్బోది లరియురు వాగి, యరియై యழிత్తవనై,
పన్దనై తీర ప్పల్లాండు, పల్లాయిరత్తాణ్డెన్ఱు పాడుదుమే||
7    Click to Play the sloka       
తీయిఱ్పొలిగిన్ఱ శెఞ్జుడరాழி తిగழ் తిరు చ్చక్కరత్తిన్‌
కోయిఱ్పొఱియాలే యొత్తుండునిన్ఱు, కుడి కుడి యాట్చెయ్‌గిన్ఱోమ్‌|
మాయప్పొరుపడై వాణనై ఆయిరంతోళుం పొழிకురిది
పాయ, శుழత్తియ వాழிవల్లానుక్కు, పల్లాణ్డు కూఱుదమే||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 15