యతిరాజవింశతిః

గ్రంధకర్త: శ్రీమణవాళమామునులు/వరవరమునులు

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

శ్లోకాలు          1 - 10        11 - 20      21 - 22     
   Click to Play the sloka       
యస్త్సుతిం యతిపతి ప్రసాదనీం
వ్యాజహార యతిరాజ వింశతిమ్ |
తం ప్రపన్నజన చాతకాంబుదం
నౌమి సౌమ్యవరయోగి పుంగవమ్‌ ||
1    Click to Play the sloka       
శ్రీమాధవాంఘ్రి జలజద్వయ నిత్య సేవా
ప్రేమావిలాశయ పరాంకుశ పాదభక్తమ్‌ |
కామాది దోషహర మాత్మపదాశ్రితానాం
రామానుజం యతిపతిం ప్రణమామి మూర్ధ్నా ||
2    Click to Play the sloka       
శ్రీరంగరాజ చరణాంబుజ రాజహంసం
శ్రీమత్‌ పరాంకుశ పదాంబుజ భృంగరాజమ్‌ |
శ్రీభట్టనాథ పరకాల ముఖాబ్జమిత్రం
శ్రీవత్సచిహ్న శరణం యతిరాజ మీడే ||
3    Click to Play the sloka       
వాచా యతీంద్ర! మనసా వపుషా చ యుష్మత్‌
పాదారవింద యుగళం భజతాం గురూణామ్‌ |
కూరాధినాథ కురుకేశ ముఖాద్య పుంసాం
పాదానుచిన్తనపర స్సతతం భవేయమ్‌ ||
4    Click to Play the sloka       
నిత్యం యతీంద్ర! తవ దివ్యవపుస్స్మృతౌ మే
సక్తం మనో భవతు వాక్‌ గుణకీర్తనేసౌ |
కృత్యం చ దాస్యకరణే తు కరద్వయస్య
వృత్త్యన్తరేఽస్తు విముఖం కరణత్రయం చ ||
5    Click to Play the sloka       
అష్టాక్షరాఖ్య మనురాజ పదత్రయార్థ
నిష్ఠాం, మమాత్ర వితరాద్య యతీంద్రనాథ |
శిష్టాగ్రగణ్య జనసేవ్య భవత్‌ పదాబ్జే
హృష్టాఽస్తు నిత్య మనుభూయ మమాస్య బుద్ధిః ||
6    Click to Play the sloka       
అల్పాపి మే న భవదీయ పదాబ్జభక్తిః
శబ్దాదిభోగ రుచిరన్వహ మేధతే హా |
మత్పాపమేవ హి నిదాన మముష్య నాన్యత్‌
తద్వారయార్య! యతిరాజ! దయైక సింయధో! ||
7    Click to Play the sloka       
వృత్త్యా పశుర్నరవపు స్త్వహ మీదృశోఽపి
శ్రుత్యాది సిద్ధ నిఖిలాత్మ గుణాశ్రయోఽయమ్‌ |
ఇత్యాదరేణ కృతినోఽపి మిథః ప్రవక్తుం
అద్యాపి వంచనపరోఽత్ర యతీంద్ర! వర్తే ||
8    Click to Play the sloka       
దుఃఖావహోఽహ మనిశం తవ దుష్టచేష్టః
శబ్దాది భోగనిరత శ్శరణాగతాఖ్యః |
త్వత్పాదభక్త ఇవ శిష్ట జనౌఘ మధ్యే
మిథ్యా చరామి యతిరాజ! తతోఽస్మి మూర్ఖః ||
9    Click to Play the sloka       
నిత్యం త్వహం పరిభవామి గురుం చ మంత్రం
తద్దేవతా మపి న కించి దహో బిభేమి |
ఇత్థం శఠోఽప్య శఠవద్‌ భవదీయసంఘే
హృష్ట శ్చరామి యతిరాజ! తతోఽస్మి మూర్ఖః ||
శ్లోకాలు        1 - 10        11 - 20      21 - 22