తిరుప్పావై - ఆడియో


శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio

Note: The audio will be played in seperate window. Please allow pop-up window for this website if you don't get the audio player (check your browser's privacy/security settings).

 పాశురము 1 - మార్గழி త్తింగళ్

 పాశురము 2 - వైయత్తు వాழ்వీర్‌కాళ్

 పాశురము 3 - ఓంగియులకళన్ద

 పాశురము 4 - ఆழிమழைక్కణ్ణా

 పాశురము 5 - మాయనై మన్ను

 పాశురము 6 - పుళ్ళుమ్ శిలుమ్బినగాణ్

 పాశురము 7 - కీశుకీశె న్ఱెంగు

 పాశురము 8 - కీళ్ వానమ్

 పాశురము 9 - తూమణిమాడత్తు

 పాశురము 10 - నోత్తు చ్చువర్ క్కమ్

 పాశురము 11 - కత్తు కఱవై

 పాశురము 12 - కనైత్తిళం కత్తెరుమై

 పాశురము 13 - పుళ్ళిన్ వాయ్

 పాశురము 14 - ఉఙ్గళ్ పుழைక్కడై

 పాశురము 15 - ఎల్లే! ఇళంకిళియే!

 పాశురము 16 - నాయగనాయ్

 పాశురము 17 - అమ్బరమే! తణ్ణీరే!

 పాశురము 18 - ఉన్దు మదగళిత్త

 పాశురము 19 - కుత్తు విళక్కెరియ

 పాశురము 20 - ముప్పత్తు మూవర్

 పాశురము 21 - ఏత్త కలంగళ్

 పాశురము 22 - అంగణ్ మాఞాల త్తరశర్

 పాశురము 23 - మారిమలై ముழுఞ్జిల్

 పాశురము 24 - అన్ఱు ఇవ్వులగమ్

 పాశురము 25 - ఒరుత్తి మగనాయ్

 పాశురము 26 - మాలే! మణివణ్ణా!

 పాశురము 27 - కూడారై వెల్లుమ్

 పాశురము 28 - కఱవైగళ్ పిన్

 పాశురము 29 - శిత్తుం శిఱుకాలే

 పాశురము 30 - వంగక్కడల్