తిరుప్పావై - 1వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
1    Click to Play the Paasura       
మార్గழி త్తింగళ్ మది నిఱైన్ద నన్నాళాళ్,
నీరాడ ప్పోదువీర్ పోదుమినో నేరిழைయీర్
శీర్‌మల్‌గు మాయ్‌ప్పాడి శెల్ప చ్ఛిఱుమీర్ కాళ్,
కూర్‌వేల్ కొడు న్దొழிలన్ నన్దగోపన్ కుమరన్,
ఏరార్‌న్దకణ్ణి యశోదై యిళం శింగమ్,
కార్‌మేని చ్చెంగణ్ కదిర్ మతియమ్బోల్ ముగత్తాన్,
నారాయణనే నమక్కే పఱై తరువాన్
పారోర్ పుగழ ప్పడిన్దేలో రెమ్బావాయ్