శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రము - ఆడియో


శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

Note: The audio will be played in seperate window. Please allow pop-up window for this website if you don't get the audio player (check your browser's privacy/security settings).

 గురుప్రార్థన

 శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరము

 పూర్వపీఠిక

 శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రము

 ఉత్తర పీఠిక