అర్థములు


నామాల క్రమం   శ్లోకము సంఖ్య     అక్షర క్రమం     ఎక్కువ సార్లు పునరావృతం అయినవి
నామాలు              1 - 100        101 - 200       201 - 300       301 - 400       401 - 500       501 - 600       601 - 700       701 - 800       801 - 900       901 - 1000      
1 - 1         
విశ్వమ్‌  - సర్వత్ర పూర్ణుడు  
2 - 1         
విష్ణుః  - అంతట వ్యాపించియుండువాడు  
3 - 1         
వషట్కారః  - వశము గావించుకొనువాడు  
4 - 1         
భూతభవ్యభవత్‌ప్రభుః  - ముక్కాలంబునకును స్వామి  
5 - 1         
భూతకృత్‌  - భూతములను సృజించువాడు  
6 - 1         
భూతభృత్‌  - భూతములను భరించువాడు  
7 - 1         
భావః  - విశిష్టాకారుడు  
8 - 1         
భూతాత్మా  - భూతములకు ఆత్మ  
9 - 1         
భూతభావనః  - భూతములను వృద్ధి గావించువాడు  
10 - 2         
పూతాత్మా  - శుద్ధ స్వభావుడు  
11 - 2         
పరమాత్మా  - తనకు పైగా నొక యాత్మలేనివాడు  
12 - 2         
ముక్తానాం పరమాగతిః  - ముక్తులకు పరమాగతిగానుండువాడు  
13 - 2         
అవ్యయః  - మరలింపనివాడు  
14 - 2         
పురుషః  - అధికముగా నిచ్చువాడు  
15 - 2         
సాక్షీ  - చూచువాడు  
16 - 2         
క్షేత్రజ్ఞః  - శరీరంబు నిచ్చువాడు  
17 - 2         
అక్షరః  - తగ్గనివాడు  
18 - 3         
యోగః  - ఉపాయమైనవాడు  
19 - 3         
యోగవిదాంనేతా  - యోగవిత్తులను నిర్వహించువాడు  
20 - 3         
ప్రధానపురుషేశ్వరః  - ప్రకృతికిని జీవకోటికిని నియామకుడు  
21 - 3         
నారసింహవపుః  - నరసింహ రూపముగలవాడు  
22 - 3         
శ్రీమాన్‌  - సుందరుడు  
23 - 3         
కేశవః  - కేశములు గలవాడు  
24 - 3         
పురుషోత్తమః  - పురుషులకన్నా ఉత్తముడు  
25 - 4         
సర్వః  - అంతట వ్యాపించియుండువాడు  
26 - 4         
శర్వః  - హింసించువాడు  
27 - 4         
శివః  - మంగళకరుడు  
28 - 4         
స్థాణుః  - ధృడముగా ఉండువాడు  
29 - 4         
భూతాదిః  - ప్రాణులచే గ్రహింపబడువాడు  
30 - 4         
నిధిరవ్యయః  - నాశము లేని నిధిగా ఉండువాడు  
31 - 4         
సంభవః  - అంతట సంభవించువాడు  
32 - 4         
భావనః  - ఉజ్జీవింపజేయువాడు  
33 - 4         
భర్తా  - పోషించువాడు  
34 - 4         
ప్రభవః  - ఉత్కృష్టమగు జన్మముగలవాడు  
35 - 4         
ప్రభుః  - సమర్థుడు  
36 - 4         
ఈశ్వరః  - ఐశ్వర్యము గలవాడు  
37 - 5         
స్వయంభూః  - స్వేచ్ఛచే అవతరించువాడు  
38 - 5         
శంభుః  - సుఖమును కల్గించువాడు  
39 - 5         
ఆదిత్యః  - సూర్యమండలవాసి  
40 - 5         
పుష్కరాక్షః  - పుండరీకాక్షుడు  
41 - 5         
మహాస్వనః  - పూజ్యమగు శబ్దముగలవాడు  
42 - 5         
అనాధినిధనః  - ఆద్యన్తము లేనివాడు  
43 - 5         
ధాతా  - ధరించువాడు  
44 - 5         
విధాతా  - ఆవిర్భవింపజేయువాడు  
45 - 5         
ధాతురుత్తమః  - బ్రహ్మదేవునికన్నను ఉత్కృష్టుడు  
46 - 6         
అప్రమేయః  - అపరిచ్ఛేదుడు  
47 - 6         
హృషీకేశః  - ఇంద్రియములకు ఈశుడు  
48 - 6         
పద్మనాభః  - పద్మమును నాభిలో కలవాడు  
49 - 6         
అమరప్రభుః  - దేవతలకు నిర్వాహకుడు  
50 - 6         
విశ్వకర్మా  - సమస్త వ్యాపారములు కలవాడు  
51 - 6         
మనుః  - మననము చేయువాడు  
52 - 6         
త్వష్టా  - విభజించువాడు  
53 - 6         
స్థవిష్ఠః  - స్థూలమైనవాడు  
54 - 6         
స్థవిరః  - సకలకాలంబున ఉండువాడు  
55 - 6         
ధ్రువః  - చలింపనివాడు  
56 - 7         
అగ్రాహ్యః  - గ్రహింపజాలనివాడు  
57 - 7         
శాశ్వతః  - నిత్యుడు  
58 - 7         
కృష్ణః  - ఆనందిచువాడు  
59 - 7         
లోహితాక్షః  - కెందామరవంటి కన్నులు గలవాడు  
60 - 7         
ప్రతర్దనః  - సంహరించువాడు  
61 - 7         
ప్రభూతః  - సమృద్ధుడు  
62 - 7         
త్రికకుద్ధామ  - త్రిపాద్విభూతిని స్థానముగా కలవాడు  
63 - 7         
పవిత్రమ్‌  - పరిశుద్ధుడు  
64 - 7         
మంగళమ్‌ పరమ్‌  - పరమమంగళమైనవాడు  
65 - 8         
ఈశానః  - పాలకుడు  
66 - 8         
ప్రాణదః  - బలమునిచ్చువాడు  
67 - 8         
ప్రాణః  - ప్రాణమైనవాడు  
68 - 8         
జ్యేష్టః  - కొనియాడదగినవాడు  
69 - 8         
శ్రేష్ఠః  - స్తోత్రము చేయదగినవాడు  
70 - 8         
ప్రజాపతిః  - నిత్యసూరులకు స్వామి  
71 - 8         
హిరణ్యగర్భః  - పరమపదంబున వసించువాడు  
72 - 8         
భూగర్భః  - భూమిని గర్భంబుననుంచి కాపాడువాడు  
73 - 8         
మాధవః  - శ్రీయఃపతి  
74 - 8         
మధుసూదనః  - ఇంద్రియములను శిక్షించువాడు  
75 - 9         
ఈశ్వరః  - స్వచ్ఛందుడు  
76 - 9         
విక్రమీ  - పరాక్రమము కలవాడు  
77 - 9         
ధన్వీ  - ధనుస్సు కలవాడు  
78 - 9         
మేధావీ  - సర్వజ్ఞుడు  
79 - 9         
విక్రమః  - గరుడవాహనుడు  
80 - 9         
క్రమః  - బలిసినవాడు  
81 - 9         
అనుత్తమః  - పరమైన వస్తువు లేనివాడు  
82 - 9         
దురాధర్షః  - చలింపజాలనివాడు  
83 - 9         
కృతజ్ఞః  - చేసిన మేలు తలంచువాడు  
84 - 9         
కృతిః  - చేయువాడు  
85 - 9         
ఆత్మవాన్‌  - ఆత్మలను కలవాడు  
86 - 10         
సురేశః  - దేవతలకు స్వామి  
87 - 10         
శరణమ్‌  - రక్షకుడు  
88 - 10         
శర్మ  - ఆనందస్వరూపి  
89 - 10         
విశ్వరేతాః  - సమస్తంబును కార్యముగా కలవాడు  
90 - 10         
ప్రజాభవః  - ప్రజలెల్లరు తనకేగలవాడు  
91 - 10         
అహః  - హీనులు లేనివాడు  
92 - 10         
సంవత్సరః  - వసించువాడు  
93 - 10         
వ్యాళః  - తనయధీనము కావించుకొనువాడు  
94 - 10         
ప్రత్యయః  - విశ్వసింపజేయువాడు  
95 - 10         
సర్వదర్శనః  - సమస్తంబును చూపువాడు  
96 - 11         
అజః  - నివసించువాడు  
97 - 11         
సర్వేశ్వరః  - అందరను వేగముగా పొందువాడు  
98 - 11         
సిద్ధః  - సిద్ధమైనవాడు  
99 - 11         
సిద్ధిః  - సాధింపదగినవాడు  
100 - 11         
సర్వాధిః  - సమస్త పురుషార్థములకును ఆదిభూతుడు  
నామాలు              1 - 100        101 - 200       201 - 300       301 - 400       401 - 500       501 - 600       601 - 700       701 - 800       801 - 900       901 - 1000