పూర్వపీఠిక

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

1    Click to Play the sloka
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌ |
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్‌ సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే ||
2    Click to Play the sloka
యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్‌ |
విఘ్నం నిఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ||
3    Click to Play the sloka
వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్ర మకల్మషమ్‌ |
పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్‌ ||
4    Click to Play the sloka
వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే |
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః ||
5    Click to Play the sloka
అవికారాయ శుద్థాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే! |
సదైకరూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే ||
6    Click to Play the sloka
యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసార బన్ధనాత్‌ |
విముచ్యతే నమ స్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ||

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే |

శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ

7    Click to Play the sloka
శ్రుత్వా ధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః |
యుధిష్ఠిర శ్శాంతనవం పునరే వాభ్యభాషత ||

యుధిష్ఠ్రిర ఉవాచ

8    Click to Play the sloka
కి మేకం దైవతం లోకే కింవా೭ప్యేకం పరాయణమ్‌ |
స్తువంతః కం క మర్చంతః ప్రాప్నుయుః మానవా శ్శుభమ్‌ ||
9    Click to Play the sloka
కో ధర్మ స్సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః |
కిం జపన్‌ ముచ్యతే జన్తుః జన్మ సంసార బంధనాత్‌ ||

శ్రీ భీష్మ ఉవాచ

10    Click to Play the sloka
జగత్‌ ప్రభుం దేవదేవం అనంతం పురుషోత్తమమ్‌ |
స్తువన్‌ నామసహస్రేణ పురుషః సతతోత్థితః ||
11    Click to Play the sloka
తమేవ చార్చయ న్నిత్యం భక్త్యా పురుష మవ్యయమ్‌ |
ధ్యాయన్‌ స్తువన్‌ నమస్యంశ్చ యజమాన స్తమేవ చ ||
12    Click to Play the sloka
అనాది నిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరమ్‌ |
లోకాధ్యక్షం స్తువ న్నిత్యం సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్‌ ||
13    Click to Play the sloka
బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మఙ్ఞం లోకానాం కీర్తి వర్ధనమ్‌ |
లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవమ్‌ ||
14    Click to Play the sloka
ఏష మే సర్వధర్మాణాం ధర్మో೭ధికతమో మతః |
యద్భక్త్యా పుణ్డరీకాక్షం స్తవై రర్చే న్నర స్సదా ||
15    Click to Play the sloka
పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః |
పరమం యో మహద్బ్ర్రహ్మ పరమం యః పరాయణమ్‌ ||
16    Click to Play the sloka
పవిత్రాణం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళమ్‌ |
దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యో೭వ్యయః పితా ||
17    Click to Play the sloka
యత స్సర్వాణి భూతాని భవంత్యాది యుగాగమే |
యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే ||
18    Click to Play the sloka
తస్య లోక ప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే |
విష్ణో ర్నామసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహమ్‌ ||
19    Click to Play the sloka
యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః |
ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే ||
20    Click to Play the sloka
విష్ణో ర్నామసహస్రస్య వేదవ్యాసో మహా నృషిః |
ఛన్దో೭నుష్టుప్‌ తథా దేవో భగవాన్‌ దేవకీసుతః ||
21    Click to Play the sloka
అమృతాం శూద్భవో బీజం శక్తి ర్దేవకి నందనః |
త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే ||
22    Click to Play the sloka
విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరమ్‌ |
అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్‌ ||
23   Click to Play the sloka
అస్య శ్రీవిష్ణోః దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన్‌ ఋషిః, అనుష్టుప్‌ ఛన్ధః, శ్రీ మహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా, అమృతాంశూద్భవో భానురితి బీజం, దేవకీనందన స్ర్సష్టేతి శక్తిః, ఉద్భవః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమో మంత్రః, శంఖభృన్నన్దకీ చక్రీతి కీలకం, శార్‌ఙ్గధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రం, రథాంగపాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రం, త్రిసామా సామగ స్సామేతి కవచం, ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః, ఋతుస్శుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బంధః, శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానమ్‌, శ్రీ మహావిష్ణు కైంకర్యరూపే శ్రీ సహస్రనామ జపే వినియోగః.

ధ్యానమ్

24    Click to Play the sloka
క్షీరోదన్వత్‌ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్‌ సైకతే మౌక్తికానాం
మాలాక్లాప్తాసనస్థః స్ఫటికమణి నిభైః మౌక్తికైః మణ్డితాఙ్గః |
శుభ్రై రభ్రై రథభ్రై రుపరి విరచితై ర్ముక్తపీయుషవర్షైః
అనందీ నః పునీయాత్‌, అరినళిన గదా శంఖపాణి ర్ముకుందః ||
25    Click to Play the sloka
భూః పాదౌ యస్యనాభిః వియదసు రనిలః చంద్రసూర్యౌచ నేత్రే
కర్ణావాశా శ్శిరోద్యౌః ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయ మబ్ధిః |
అంతస్థం యస్య విశ్వం సురనర ఖగగో భోగి గంధర్వ దైత్యైః
చిత్రం రంరమ్యతే, తం త్రిభువనవపుషం విష్ణు మీశం నమామి ||
26    Click to Play the sloka
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్‌ |
లక్ష్మీకాన్తం కమలనయనం యోగిహృ ద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైక నాథమ్‌ ||
27    Click to Play the sloka
మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం
శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాసితాంగమ్‌ |
పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం
విష్ణుం వన్దే సర్వలోకైక నాథమ్‌ ||
28    Click to Play the sloka
సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం
సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణమ్‌ |
సహారవక్షస్థలశోభి కౌస్తుభం
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్‌ ||