ఉత్తర పీఠిక


శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి దివ్యవాణితో

1    Click to Play the sloka
ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవశ్య మహాత్మనః |
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం అశేషేణ ప్రకీర్తితమ్‌ ||
2    Click to Play the sloka
య ఇదం శృణుయాత్‌ నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్‌ |
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్‌ కిఞిత్‌ సో೭ముత్రేహ చ మానవః ||
3    Click to Play the sloka
వేదాంతగో బ్రాహ్మణ స్స్యాత్‌ క్షత్రియో విజయీ భవేత్‌ |
వైశ్యో ధనసమృద్ధ స్స్యాత్‌ శూద్ర స్సుఖ మవాప్నుయాత్‌ ||
4    Click to Play the sloka
ధర్మార్ధీ ప్రాప్నుయా ద్ధర్మం అర్ధార్ధీ చార్థ మాప్నుయాత్‌ |
కామా నవాప్నుయాత్‌ కామీ ప్రజార్థీ చాప్నుయాత్‌ ప్రజాః ||
5    Click to Play the sloka
భక్తిమాన్‌ యస్సదోత్థాయ శుచి స్తద్గత మానసః |
సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నా మేతత్‌ ప్రకీర్తయేత్‌ ||
6    Click to Play the sloka
యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రాధాన్య మేవ చ |
అచలాం శ్రియ మాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నో త్యనుత్తమమ్‌ ||
7    Click to Play the sloka
న భయం క్వచి దాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి |
భవ త్యరోగో ద్యుతిమాన్‌ బలరూప గుణాన్వితః ||
8    Click to Play the sloka
రోగార్తో ముచ్యతే రోగాత్‌ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్‌ |
భయా న్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యే దాపన్న ఆపదః ||
9    Click to Play the sloka
దుర్గా ణ్యతితర త్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్‌ |
స్తువ న్నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః ||
10    Click to Play the sloka
వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవ పరాయణః |
సర్వపాప విశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్‌ ||
11    Click to Play the sloka
న వాసుదేవ భక్తానాం అశుభం విద్యతే క్వచిత్‌ |
జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి భయం నైవో పజాయతే ||
12    Click to Play the sloka
ఇమం స్తవ మధీయానః శ్రద్ధాభక్తి సమన్వితః |
యుజ్యేతాత్మ సుఖక్షాంతి శ్రీధృతి స్మృతి కీర్తిభిః ||
13    Click to Play the sloka
న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నా೭శుభా మతిః |
భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే ||
14    Click to Play the sloka
ద్యౌ స్సచంద్రార్క నక్షత్రం ఖం దిశో భూ ర్మహోదధిః |
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః ||
15    Click to Play the sloka
ససురాసుర గంధర్వం సయక్షోరగ రాక్షసమ్‌ |
జగద్వశే వర్త తేదం కృష్ణస్య సచరాచరమ్‌ ||
16    Click to Play the sloka
ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిః సత్వం తేజో బలం ధృతిః |
వాసుదేవాత్మకా న్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ ||
17    Click to Play the sloka
సర్వాగమానా మాచారః ప్రథమం పరికల్పితః |
ఆచార ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభు రచ్యుతః ||
18    Click to Play the sloka
ఋషయః పితరో దేవాః మహాభూతాని ధాతవః |
జంగమా జంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవమ్‌ ||
19    Click to Play the sloka
యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యా శ్శిల్పాది కర్మ చ |
వేదా శ్శాస్త్రాణి విజ్ఞానం ఏతత్‌ సర్వం జనార్ధనాత్‌ ||
20    Click to Play the sloka
ఏకో విష్ణు ర్మహద్భూతం పృథగ్భూతా న్యనేకశః |
త్రీన్‌ లోకాన్‌ వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభు గవ్యయః ||
21    Click to Play the sloka
ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణో ర్వ్యాసేన కీర్తితమ్‌ |
పఠేద్య ఇచ్ఛేత్‌ పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ ||
22    Click to Play the sloka
విశ్వేశ్వర మజం దేవం జగతః ప్రభు మవ్యయమ్‌ |
భజంతి యే పుష్కరాక్షం న తే యాంతి పరాభవమ్‌ ||
న తే యాంతి పరాభవమ్‌ ఓమ్‌ నమ ఇతి
అర్జున ఉవాచ
23    Click to Play the sloka
పద్మపత్ర! విశాలాక్ష! పద్మనాభ! సురోత్తమ! |
భక్తానా మనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన! ||
శ్రీ భగవానువాచ
24    Click to Play the sloka
యో మాం నామ సహస్రేణ స్తోతు మిచ్ఛతి పాండవ! |
సో೭హ మేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః ||
స్తుత ఏవ న సంశయ ఓమ్‌ నమ ఇతి
వ్యాస ఉవాచ
25    Click to Play the sloka
వాసనాత్‌ వాసుదేవస్య వాసితం తే జగత్త్రయం |
సర్వభూత నివాసో೭సి వాసుదేవ నమో೭స్తు తే ||
శ్రీవాసుదేవ నమోస్తుత ఓమ్‌ నమ ఇతి
పార్వత్యువాచ
26    Click to Play the sloka
కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామ సహస్రకమ్‌ |
పఠ్యతే పండితై ర్నిత్యం శ్రోతు మిచ్ఛా మ్యహం ప్రభో ||
ఈశ్వర ఉవాచ
27    Click to Play the sloka
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే ||
శ్రీ రామనామ వరానన ఓమ్‌ నమ ఇతి
బ్రహ్మోవాచ
28    Click to Play the sloka
నమో೭స్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే |
సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే ||
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే |
సహస్రకోటీ యుగధారిణే నమః ||
శ్రీ సహస్రకోటీ యుగధారిణ ఓమ్‌ నమ ఇతి
సంజయ ఉవాచ
29    Click to Play the sloka
యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్ధో ధనుర్ధరః |
తత్ర శ్రీః విజయో భూతిః ధ్రువా నీతి ర్మతి ర్మమ ||
శ్రీ భగవానువాచ
30    Click to Play the sloka
అనన్యా శ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే |
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం ||
31    Click to Play the sloka
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్‌ |
ధర్మ సంస్ధాపనార్ధాయ సంభవామి యుగే యుగే ||
32    Click to Play the sloka
ఆర్తా విషణ్ణా శ్శిథిలాశ్చ భీతాః
ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః|
సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం
విముక్తదుఃఖా స్సుఖినో భవంతి ||
33    Click to Play the sloka
యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్‌ |
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ! నారాయణ! నమో೭స్తు తే ||
34    Click to Play the sloka
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యా త్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్‌ |
కరోమి యద్యత్‌ సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి శ్రీమన్నారాయణయేతి సమర్పయామి ||
సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు
ఓమ్ అస్మత్ గురుభ్యో న్నమః