వ్యతిరేకంలా కనపడు నామాలు


సంభవః - 96
X
1.      అజః - 31
అవ్యఙ్గః - 132
X
2.      వేదాంగః - 131
నిమిషః - 216
X
3.      అనిమిషః - 215
విశ్వాత్మా - 778
X
4.      ఏకపాత్‌ - 229
నైకరూపః - 273
X
5.      బృహద్రూపః - 272
చంద్రాంసుః - 283
X
6.      భాస్కరద్యుతిః - 282
అదృశ్యః - 306
X
7.      వ్యక్తరూపః - 305
క్రోధహా - 316
X
8.      క్రోధకృత్‌ - 315
రామః - 397
X
9.      విరామః - 396
నేయః - 400
X
10.      నయః - 399
అనయః - 400
X
11.      నయః - 401
అర్థః - 432
X
12.      అనర్థః - 431
సత్‌ - 481
X
13.      అసత్‌ - 479
అక్షరమ్‌ - 482
X
14.      క్షరమ్‌ - 480
దర్పహా - 718
X
15.      దర్పదః - 717
అమూర్తిమాన్‌ - 726
X
16.      అనేకమూర్తిః - 725
ఏకః - 731
X
17.      నైకః - 730
అచలః - 752
X
18.      చలః - 751
సుమేధాః - 759
X
19.      మేధజః - 758
దుర్లభః - 823
X
20.      సులభః - 783
అమూర్తిః - 726
X
21.      అనేకమూర్తిః - 834
భయకృత్‌ - 838
X
22.      భయనాశనః - 837
అణుః - 840
X
23.      బృహత్‌ - 839
కృశః - 842
X
24.      స్థూలః - 841
గుణభృత్‌ - 844
X
25.      నిర్గుణః - 843
అధృతః - 847
X
26.      స్వధృతః - 846
అధృతః - 847
X
27.      స్వధృతః - 846
శబ్దాతిగః - 912
X
28.      శబ్దసహః - 911