Bhagavadgi:tha - Discourses


by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji


Chapter 1 - Arjuna visha:da Yo:gaha


Chapter 2 - Sa:nkhya Yo:gaha


Srimad Bhagavadgi:tha Discourses @ Kurukshetram


Srimad Bhagavadgi:tha Discourses @ Coimbatore


Srimad Bhagavadgi:tha Discourses(1-200 episodes) @ Etv

https://youtube.com/playlist?list=PLhFZrcu-dWgmYK_4ZomzLkgmAxKReyZlB


Srimad Bhagavadgi:tha Discourses(201-440 episodes) @ Etv

https://youtube.com/playlist?list=PLhFZrcu-dWgkLfDc7ldLTrTdHbGZe8xFS


Srimad Bhagavadgi:tha Discourses(169 episodes) @ 10Tv news


Gi:tha Jayanthi 2021


Gi:tha Jayanthi 2020


Gi:tha Jayanthi 2018


Gi:tha Jayanthi 2015


Gi:tha Jayanthi 2014


Bhagavadgi:tha Avadha:nam @ Sri Ramanuja Sahasrabdi Samaroham