A Voyage towards Victory!


Arjuna visha:da yo:gaha - 1st Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

  • Introduction
  • Slo:kas
  • Audio
Slokas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47      
1    Click to Play the sloka       
Dhruthara:shtra Uva:cha
Dharma kshe:thre: kurukshe:thre:
samave:tha: yuyuthsavaha|
Ma:maka:h pa:ndava:s chaiva
kim akurvatha sanjaya!||
2    Click to Play the sloka       
Sanjaya Uva:cha
Drushtwa: thu pa:ndava:ni:kam
vyu:ddam duryo:dhanas thada|
A:cha:ryam upasngamya
ra:ja: vachanam abravi:th||
3    Click to Play the sloka       
( Duryo:dhana says)
Pasyaitha:m pa:ndu puthra:na:m
a:charya! mahathi:m chamu:m|
Vyu:dda:m drupada puthre:na
thava sishye:na dhi:matha:||
4    Click to Play the sloka       
Athra su:ra: mahe:shwa:sa:
bhi:ma:rjuna sama: yuddhi|
Yuyudhano: vira:tas cha
drupadas cha maha:ratthaha||
5    Click to Play the sloka       
Dhrushta ke:thus che:kitha:nah
ka:si:ra:jas cha vi:ryava:n|
Purujith kunthi bho:jas cha
saibyas cha narapungavaha||
6    Click to Play the sloka       
Yuddha:manyus cha vikra:nthaha
Uttamauja:s cha vi:ryava:n|
Saubhadro: draupade:ya:s cha
sarva e:va maha:rattha:ha||
7    Click to Play the sloka       
Asma:kam thu visishta: ye:
tha:n nibo:dha dwijo:tthama!|
Na:yaka: mama sainyasya
samjna:rttham tha:n bravi:mi the:||
8    Click to Play the sloka       
Bhava:n bhi:shmas cha karnas cha
krupas cha samithinjayaha|
Aswattha:ma vikarnas cha
saumadatthis thatthaiva cha||
9    Click to Play the sloka       
Anye: cha bahavas su:ra:ha
madarthe: thyaktha ji:vitha:ha|
Na:na: sasthra praharana:s
sarve: yuddha visa:rada:ha||
10    Click to Play the sloka       
Aparya:ptham thad asma:kam
balam bhi:shma:bhirakshitham|
Parya:ptham thwidam e:the:sha:m
balam bhi:ma:bhirakshitham||
Slokas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47