A Voyage towards Victory!


Arjuna visha:da yo:gaha - 1st Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47      
1    Click to Play the sloka             
dhruthara:shtra uva:cha
dharma kshe:thre: kurukshe:thre:
samave:tha: yuyuthsavaha |
ma:maka:h pa:ndava:s chaiva
kim akurvatha sanjaya! ||
2    Click to Play the sloka             
sanjaya uva:cha
drushtwa: thu pa:ndava:ni:kam
vyu:dda:m duryo:dha:nas thada: |
a:cha:ryam upasangamya
ra:ja: vachanam abravi:th ||
3    Click to Play the sloka             
*“pasyaitha:m pa:ndu puthra:na:m
a:cha:rya! mahathi:m chamu:m |
vyu:dda:m drupada puthre:na
thava sishye:na dhi:matha: ||
4    Click to Play the sloka             
athra su:ra: mahe:shwa:sa:ha
bhi:ma:rjuna sama: yudhi |
yuyudha:no: vira:tas cha
drupadas cha maha:rattha:ha ||
5    Click to Play the sloka             
dhrushtake:thus che:kitha:naha
ka:si:ra:jas cha vi:ryava:n |
purujith kunthi bho:jas cha
saibyas cha narapungavaha ||
6    Click to Play the sloka             
yudha:manyus cha vikra:nthaha
uththamauja:s cha vi:ryava:n |
saubha:dro: draupade:ya:s cha
sarva e:va maha:rattha:ha ||
7    Click to Play the sloka             
asma:kam thu visishta: ye:
tha:n nibo:dha dwijo:ththama! |
na:yaka: mama sainyasya
samjna:rttham tha:n bravi:mi the: ||
8    Click to Play the sloka             
bhava:n bhi:shmas cha karnas cha
krupas cha samithinjayaha |
asvattha:ma: vikarnas cha
saumadaththi:s thatthaiva cha ||
9    Click to Play the sloka             
anye: cha bahavas su:ra:ha
madartthe: thyaktha ji:vitha:ha |
na:na: sasthra praharana:ha
sarve: yuddha visa:rada:ha ||
10    Click to Play the sloka             
aparya:ptham thad asmakam
balam bhi:shma:bhi rakshitham |
parya:ptham thwidam e:the:sha:m
balam bhi:ma:bhi:rakshitham ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47