Vibhu:thi visthara yo:gaha - 10th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 42      
1    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
bhu:ya e:va maha:ba:ho:
srunu me: paramam vachaha |
yath the::ham pri:yama:na:ya
vakshaya:mi hitha ka:myaya: ||
2    Click to Play the sloka             
na me: vidus suragana:ha
prabhavam na maharshayaha |
aham a:dirhi de:va:na:m
maharshi:na:m cha sarvasaha ||
3    Click to Play the sloka             
yo:ma:m ajam ana:dim cha
ve:ththi lo:ka mahe:svaram |
asammu:ddas sa marthye:shu
sarvapa:paih pramuchyathe: ||
4    Click to Play the sloka             
buddir jna:nam asammo:haha
kshama: sathyam damas samaha |
sukham duhkham bhavo::bha:vo:
bhayam cha:bhayam e:va cha ||
5    Click to Play the sloka             
ahimsa: samatha: thushtis
thapo: da:nam yaso::yasaha |
bhavanthi bha:va: bhu:tha:na:m
maththa e:va prutthag vidha:ha ||
6    Click to Play the sloka             
maharshayas saptha pu:rve:
chathva:ro: manavas thattha: |
madbha:va: ma:nasa: ja:tha:ha
ye:sha:m lo:ka ima:h praja:ha ||
7    Click to Play the sloka             
ye:tha:m vibhu:thim yo:gam cha
mama yo: ve:ththi thathvathaha |
so::vikampe:na yo:ge:na
yu:jyathe: na:thra samsayaha ||
8    Click to Play the sloka             
aham sarvasya prabhavo:
maththas sarvam pravarthathe: |
ithi mathva: bhajanthe: ma:m
budha: bha:va samanvitha:ha ||
9    Click to Play the sloka             
mach chiththa:h madgatha pra:na:ha
bo:dhayanthah parasparam |
katthayanthas cha ma:m nithyam
thushyanthi cha ramanthi cha ||
10    Click to Play the sloka             
the:sha:m sathatha yuktha:na:m
bhajatha:m pri:thi pu:rvakam |
dada:mi buddhiyo:gam tham
ye:na ma:m upaya:nthi the: ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 42