Viswaru:pa sandarsana yo:gaha - 11th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 55      
1    Click to Play the sloka             
arjuna uva:cha
madanugraha:ya paramam
guhya madhya:thma samnnitham |
yath thayo:ktham vachasthe:na
mo:ho::yam vigatho: mama ||
2    Click to Play the sloka             
bhava:pyayau hi bhu:tha:na:m
sruthau vistharaso: maya: |
thvaththah kamalapathra:ksha!
ma:ha:thmyamapi cha:vyayam ||
3    Click to Play the sloka             
e:vame:tha dyattha:thttha thvam
a:thma:nam parame:svara! |
drashtu michchha:mi the: ru:pam
aisvaram purusho:ththama! ||
4    Click to Play the sloka             
manyase: yadi thachchhakyam
maya: drashtumithi prabho:! |
yo:ge:svara! thatho: me: thvam
darsaya:thma:na mavyayam ||
5    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
pasya me: pa:rttha! ru:pa:ni
sathaso::ttha sahasrasaha |
na:na:vidha:ni divya:ni
na:na:varna:kruthi:ni cha ||
6    Click to Play the sloka             
pasya:dithya:n vasu:n rudra:n
asvinau marutha sthattha: |
bahu: nyadrushta pu:rva:ni
pasya:scharya:ni bha:ratha! ||
7    Click to Play the sloka             
ihaikasttham jagath kruthsnam
pasya:dya sachara:charam |
mama de:he: guda:ke:sa!
yachcha:nyath drashtu michchhasi ||
8    Click to Play the sloka             
na thu ma:m sakshyase: drashtum
ane:naiva svachakshusha: |
divyam dada:mi the: chakshuhu
pasya me: yo:ga maisvaram ||
9    Click to Play the sloka             
sanjaya uva:cha
e:vamukthva: thatho: ra:jan!
maha:yo:ge:svaro: harihi |
darsaya:ma:sa pa:rttha:ya
paramam ru:pa maisvaram ||
10    Click to Play the sloka             
ane:ka vakthranayanam
ane:ka:dbhutha darsanam |
ane:ka divya:bharanam
divya:ne:ko:dyatha:yudham ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 55