Bhakthi yo:gaha - 12th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

Slokas        1 - 10        11 - 20      
1    Click to Play the sloka             
Arjuna uva:cha
e:vam sathatha yuktha: ye:
bhaktha:s thva:m paryu pa:sathe:
e: cha:pyaksharam avyaktham
the:sha:m ke: yo:ga viththama:ha
2    Click to Play the sloka             
Sri: Bhagavan uva:cha
mayya:ve:sya mano: ye: ma:m
nithya yuktha: upa:sathe:
sraddhaya: parayo:pe:tha:ha
the: me: yukthathama: matha:ha
3    Click to Play the sloka             
ye: thvaksharam anirde:syam
avyaktham paryupa:sathe:
sarvathragam achinthyam cha
ku:tasttham achalam dhruvam
4    Click to Play the sloka             
sanniyam ye:ndriya gra:mam
sarvathra sama buddhayaha
the: prapnuvanthi ma:me:va
sarva bhu:tha hithe: ratha:ha
5    Click to Play the sloka             
kle:so::dhikatharas the:sha:m
avyaktha:saktha che:thasa:m
avyaktha: hi gathir duhkham
de:havadbhir ava:pyathe:
6    Click to Play the sloka             
ye: thu sarvani karma:ni
mayi sannyasya mathpara:ha
ananye:naiva yo:ge:na
ma:m dhya:yantha upa:sathe:
7    Click to Play the sloka             
the:sha:m aham samuddhartha:
mruthyu samsa:ra sa:gara:th
bhava:mi nachira:th pa:rtha
mayyave:sitha che:thasa:m
8    Click to Play the sloka             
mayye:va mana a:dhathsva
mayi buddhim nive:saya
nivasishyasi mayye:va
atha u:rdhvam na samsayaha
9    Click to Play the sloka             
attha chiththam sama:dha:thum
na sakno:shi mayi stthiram
abhya:sa yo:ge:na thatho:
ma:m ichchapthum dhananjaya!
10    Click to Play the sloka             
abhya:se:: pyasamartho::si
mathkarma paramo: bhava
madarthamapi karma:ni
kurvan siddhim ava:psyasi
Slokas        1 - 10        11 - 20