Guna thraya vibha:ga yo:gaha - 14th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 27      
1    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
param bhu:yah pravakshya:mi
jna:na:na:m jna:nam uththamam |
yad jna:thwa: munayas sarwe:
para:m siddhim itho:gatha:ha ||
2    Click to Play the sloka             
idam jna:nam upa:srithya
mama sa:dharmyam a:gatha:ha |
sarge::pi no:paja:yanthe:
pralaye: na vyatthanthi cha ||
3    Click to Play the sloka             
mama yo:nir mahadbramha
thasmin garbham dadha:my aham |
sambhavas sarwabhu:tha:na:m
thatho: bhavathi bha:ratha! ||
4    Click to Play the sloka             
sarwayo:nishu kaunthe:ya!
mu:rthayas sambhavanthi ya:ha |
tha:sa:m bramha mahadyo:nihi
aham bi:japradah pitha: ||
5    Click to Play the sloka             
saththwam rajasthama ithi
guna:h prakruthi sambhava:ha |
nibadhnanthi maha:ba:ho:!
de:he: de:hinam avyayam ||
6    Click to Play the sloka             
thathra saththwam nirmalathwa:th
praka:sakam ana:mayam |
sukha sange:na badhna:thi
jna:na sange:na cha:nagha! ||
7    Click to Play the sloka             
rajo: ra:ga:thmakam viddhi
thrushna:-sanga-samudbhavam |
thannibadhna:thi kaunthe:ya!
karma sange:na de:hinam ||
8    Click to Play the sloka             
thamasthwajna:najam viddhi
mo:hanam sarwade:hina:m |
prama:da:lasya-nidra:bhihi
than nibadhna:thi bha:ratha! ||
9    Click to Play the sloka             
saththwam sukhe: sanjayathi
rajah karmani bha:ratha! |
jna:nam a:vruthya thu thamaha
prama:de: sanjayathy utha ||
10    Click to Play the sloka             
rajas thamas cha:bhibhu:ya
saththwam bhavathi bha:ratha! |
rajas sathwam thamas chaiva
thamas sathwam rajas thattha: ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 27