Purusho:ththama pra:prthi yo:gaha - 15th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20      
1    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
u:rdhwa-mu:lam adhassa:kham
aswathttham pra:hur avyayam |
chhanda:msi yasya parna:ni
yas tham ve:da sa ve:davith ||
2    Click to Play the sloka             
adhas cho:rdhwam cha prasrutha:s thasya sa:kha:ha
guna pravruddha: vishaya prava:la:ha |
adhascha mu:la:ny anusanthatha:ni
karma:nubhandhi:ni manushyalo:ke: ||
3    Click to Play the sloka             
na ru:pamasye:ha thattho:pa labhyathe:
na:ntho: na cha:dir nacha samprathishtta: |
aswathtthame:nam suviru:dda mu:lam
asanga sasthre:na drudde:na chhithwa: ||
4    Click to Play the sloka             
thathah padam thath parima:rgithawyam
yasmin gatha: na nivarthanthi bhu:yaha |
thame:va cha:dyam purusham prapadye:th
yathah pravruththih prasrutha: pura:ni: ||
5    Click to Play the sloka             
nirma:namo:ha: jithasangado:sha:
adhya:thma nithya: vinivruththa ka:ma:h |
dwandwair vimuktha:s sukha duhkha sanjnaihi
gachchhanthya mu:dda:ha padamavyayam thath ||
6    Click to Play the sloka             
na thadbha:sayathe: su:ryo:
na sasa:nko: na pa:vakaha |
yadgathwa: na nivarthanthe:
thaddha:ma paramam mama ||
7    Click to Play the sloka             
mamaiva:mso: ji:valo:ke:
ji:vabhu:thas sana:thanaha |
manashshashtta:ni:ndriya:ni
prakruthi sttha:ni karshathi ||
8    Click to Play the sloka             
sari:ram yadava:pno:thi
yachcha:pyuthkra:ma thi:swaraha |
gruhi:thwaitha:ni samya:thi
va:yur gandha:niva:saya:th ||
9    Click to Play the sloka             
sro:thram chakshuhu sparsanam cha
rasanam ghra:name:vacha |
adhishtta:ya manascha:yam
vishaya:nupa se:vathe: ||
10    Click to Play the sloka             
uthkra:mantham stthitham va:pi
bhunja:nam va: guna:nvitham |
vimu:dda: na:nupasyanthi
pasyanthi jna:na chakshushaha ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20