Daiva:sura sampad vibha:ga yo:gaha - 16th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 24      
1    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
abhayam saththva samsuddhihi
jna:nayo:ga vyavastthithihi |
da:nam damascha yajnascha
sva:dhya:yas thapa a:rjavam ||
2    Click to Play the sloka             
ahimsa: sathyam akro:dhaha
thya:gas sa:nthir apaisunam |
daya: bhu:the:shvalo:lupthvam
ma:rdavam hri:r acha:palam ||
3    Click to Play the sloka             
the:jah kshama: dhruthis saucham
adro:ho: na:thima:nitha: |
bhavanthi sampadam daivi:m
abhija:thasya bharatha! ||
4    Click to Play the sloka             
dambho: darpo::bhima:nas cha
kro:dhah pa:rushyam e:va cha |
ajna:nam cha:bhija:thasya
pa:rttha! sampadam a:suri:m ||
5    Click to Play the sloka             
daivi sampad vimo:ksha:ya
nibandha:ya::suri: matha: |
ma:suchas sampadam daivi:m
abhija:tho::si pa:ndava! ||
6    Click to Play the sloka             
dvau bhu:thasargau lo:ke::smin
daiva:sura e:va cha |
daivo: vistharasah pro:kthaha
a:suram pa:rttha ! me: srunu ||
7    Click to Play the sloka             
pravruththim cha nivruththim cha
jana: na vidur a:sura:ha |
na saucham na:pi cha::cha:ro:
na sathyam the:shu vidyathe: ||
8    Click to Play the sloka             
asathyam aprathishttam the:
jagada:hur ani:svaram |
aparaspara sambhu:tham
kim anyath ka:ma he:thukam ||
9    Click to Play the sloka             
e:tha:m drushtim avashtabhya
nashta:thma:no::lpa buddhayaha |
prabhavanthyu:gra karma:naha
kshaya:ya jagatho::subha:ha ||
10    Click to Play the sloka             
ka:mam a:srithya dushpu:ram
dambha ma:na mada:nvitha:ha |
mo:ha:th gruhi:thva::sadgra:ha:n
pravarthanthe::suchivratha:ha ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 24