Sraddha: thraya vibha:ga yo:gaha - 17th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 28      
1    Click to Play the sloka             
arjuna uva:cha
ye: sasthra vidhimuthsrujya
yajanthe: sraddhaya::nvitha:ha |
the:sha:m nishtta thu ka:? krushna!
sathvama:ho: rajas thamaha ||
2    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
thrividha: bhavathi sraddha:
de:hina:m sa: svabha:vaja: |
sa:thviki: ra:jasi: chaiva
tha:masi: che:thi tha:m srunu ||
3    Click to Play the sloka             
sathva:nuru:pa: sarvasya
sraddha: bhavathi bha:ratha! |
sraddha:mayo::yam purusho:
yo: yachchraddhas sa e:va saha ||
4    Click to Play the sloka             
yajanthe: sa:thvika: de:va:n
yaksharaksha:msi ra:jasa:ha |
pre:tha:n bhu:thaganamscha:nye:
yajanthe: tha:masa: jana:ha ||
5    Click to Play the sloka             
asa:sthra vihitham gho:ram
thapyanthe: ye: thapo:jana:ha |
dambha:hamka:ra samyuktha:ha
ka:ma ra:ga bala:nvitha:ha ||
6    Click to Play the sloka             
karsayanthas sari:rasttham
bhu:tha gra:mam ache:thasaha |
ma:m chaiva:nthas sari:rasttham
tha:n viddhya:sura nischaya:n ||
7    Click to Play the sloka             
a:ha:rasthvapi sarvasya
thrividho: bhavathi priyaha |
yajnas thapas thattha: da:nam
the:sha:m bhe:dam imam srunu ||
8    Click to Play the sloka             
a:yus sathva bala:ro:gya
sukha pri:thi vivardhana:ha |
rasya:s snigdha:h stthira: hrudya:ha
a:ha:ra:s sa:thvika priya:ha ||
9    Click to Play the sloka             
katva:mla lavana:thyushna
thi:kshna ru:ksha vida:hinaha |
a:ha:ra: ra:jasasye:shta:ha
duhkhaso:ka:maya prada:ha ||
10    Click to Play the sloka             
ya:tha ya:mam gatharasam
pu:thi paryushitham cha yath |
uchhishtam api cha:me:dhyam
bho:janam tha:masa priyam ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 28