Mo:ksha sanya:sa yo:gaha - 18th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 78      
1    Click to Play the sloka             
arjuna uva:cha
sannya:sasya maha:ba:ho:
thatthvam iccha:mi ve:dithum |
thya:gasya cha hrushi:ke:sa
prutthak ke:si nishu:dana ! ||
2    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
ka:mya:na:m karmana:m nya:sam
sannya:sam kavayo: viduhu |
sarva karma phala thya:gam
pra:huh thya:gam vichakshana:ha ||
3    Click to Play the sloka             
thya:jyam do:shavad ithye:ke:
karma pra:hur mani:shinaha |
yajna da:na thapah karma
na thya:jyam ithi cha:pare: ||
4    Click to Play the sloka             
nischayam srunu me: thathra
thya:ge: bharatha satthama ! |
thya:go: hi purusha vya:ghra!
thrividhas sampraki:rthithaha ||
5    Click to Play the sloka             
yajna da:na thapah karma
na thya:jyam ka:ryam e:va thath |
yajno: da:nam thapas chaiva
pa:vana:ni mani:shina:m ||
6    Click to Play the sloka             
e:tha:ny api thu karma:ni
sangam thyakthva: phala:ni cha |
karthavya:ni:thi me: pa:rttha!
nischitham matham uththamam ||
7    Click to Play the sloka             
niyathasya thu sannya:saha
karmano: no:papadyathe: |
mo:ha:th thasya parithya:gaha
tha:masah pariki:rthithaha ||
8    Click to Play the sloka             
duhkham ithye:va yath karma
ka:ya kle:sa bhaya:th thyaje:th |
sa kruthva: ra:jasam thya:gam
nai:va thya:ga phalam labhe:th ||
9    Click to Play the sloka             
ka:ryam ithye:va yath karma
niyatham kri:yathe::rjuna! |
sangam thyakthva: phalam chai:va
sa thya:gas sa:ththviko: mathaha ||
10    Click to Play the sloka             
na dve:shty akusalam karma
kusale: na::nushajyathe: |
thya:gi: saththva sama:vishto:
me:dha:vi: chhinna samsayaha ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 78