The First Step towards Happiness


Sa:nkhya yo:gaha - 2nd Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 72      
1    Click to Play the sloka             
sanjaya uva:cha
tham thattha: krupaya:vishtam
asru pu:rna:kule:kshanam|
vishi:dantham idam va:kyam
uva:cha madhusu:danaha||
2    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
kuthas thva: kasmalam idam
vishame: samupastthitham|
ana:rya jushtam asvargyam
aki:rthikaram arjuna! ||
3    Click to Play the sloka             
klaibyam ma:smagamaha pa:rtha!
naithath thvayy upapadyathe:|
kshudram hrudaya daurbalyam
thyakthvo:ththishtta paranthapa !||
4    Click to Play the sloka             
arjuna uva:cha
katham bhi:shmam aham sankhye:
dro:nam cha madhusu:dana!|
ishubhih prathiyo:thsya:mi
pu:ja:rha:varisu:dana!||
5    Click to Play the sloka             
guru:n ahathva: hi maha:nubha:va:n
sre:yo: bho:kthum bhaiksham api:ha lo:ke:|
hathva:rttha ka:mamsthu guru:n ihaiva
bhunji:ya bho:ga:n rudhira pradigdha:n||
6    Click to Play the sloka             
na chaithad vidmah katharanno: gari:yo:
yadva: jaye:ma yadi va: no: jaye:yuhu|
ya:n e:va hathva: na jiji:visha:maha
the:vastthitha:ha pramukhe: dha:rthara:shtra:ha||
7    Click to Play the sloka             
ka:rpanya do:sho:pahatha svabha:vaha
pruccha:mi thva:m dharma sammu:dda che:tha:ha|
yachchre:yas sya:n nischitham bru:hi thanme:
sishyas the:ham sa:dhi ma:m thva:m prapannam||
8    Click to Play the sloka             
nahi prapasya:mi mama:panudya:th
yachcho:kam uccho:shanam indriya:na:m|
ava:pya bhu:ma:vasapathnamruddham
ra:jyam sura:na:m api cha a:dhipathyam||
9    Click to Play the sloka             
sanjaya uva:cha
evam ukthva: hrushi:ke:sam
guda:ke:sah paranthapaha|
na yo:thsya ithi go:vindam
ukthva: thu:shni:m babhu:va ha!||
10    Click to Play the sloka             
tham uva:cha hrushi:ke:saha
prahasanniva bha:ratha!|
se:nayo:r ubhayo:r madhye:
vishi:dantham idam vachaha||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 72      
dhruthara:shtra uva:chasanjaya uva:chaarjuna uva:chasri: bhagavan uva:cha