The First Step towards Happiness


Sa:nkhya yo:gaha - 2nd Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 72      
1    Click to Play the sloka             
sanjaya uva:cha
tham thattha: krupaya:vishtam
asru pu:rna:kule:kshanam |
vishi:dantham idam va:kyam
uva:cha madhusu:danaha ||
2    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
kuthas thva: kasmalam idam
vishame: samupastthitham |
ana:rya jushtam asvargyam
aki:rthikaram arjuna! ||
3    Click to Play the sloka             
klaibyam ma:smagamaha pa:rtha!
naithath thvayy upapadyathe: |
kshudram hrudaya daurbalyam
thyakthvo:ththishtta paranthapa ! ||
4    Click to Play the sloka             
arjuna uva:cha
katham bhi:shmam aham sankhye:
dro:nam cha madhusu:dana! |
ishubhih prathiyo:thsya:mi
pu:ja:rha:varisu:dana! ||
5    Click to Play the sloka             
guru:n ahathva: hi maha:nubha:va:n
sre:yo: bho:kthum bhaiksham api:ha lo:ke: |
hathva:rttha ka:mamsthu guru:n ihaiva
bhunji:ya bho:ga:n rudhira pradigdha:n ||
6    Click to Play the sloka             
na chaithad vidmah katharanno: gari:yo:
yadva: jaye:ma yadi va: no: jaye:yuhu |
ya:n e:va hathva: na jiji:visha:maha
the:vastthitha:ha pramukhe: dha:rthara:shtra:ha ||
7    Click to Play the sloka             
ka:rpanya do:sho:pahatha svabha:vaha
pruccha:mi thva:m dharma sammu:dda che:tha:ha |
yachchre:yas sya:n nischitham bru:hi thanme:
sishyas the:ham sa:dhi ma:m thva:m prapannam ||
8    Click to Play the sloka             
nahi prapasya:mi mama:panudya:th
yachcho:kam uccho:shanam indriya:na:m |
ava:pya bhu:ma:vasapathnamruddham
ra:jyam sura:na:m api cha a:dhipathyam ||
9    Click to Play the sloka             
sanjaya uva:cha
evam ukthva: hrushi:ke:sam
guda:ke:sah paranthapaha |
na yo:thsya ithi go:vindam
ukthva: thu:shni:m babhu:va ha! ||
10    Click to Play the sloka             
tham uva:cha hrushi:ke:saha
prahasanniva bha:ratha! |
se:nayo:r ubhayo:r madhye:
vishi:dantham idam vachaha ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 50       51 - 60       61 - 70       71 - 72