Karma yo:gaha - 3rd Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 43      
1    Click to Play the sloka             
arjuna uva:cha
jya:yasi: che:th karmanas the:
matha: buddhir jana:rdana! |
thath kim karmani gho:re: ma:m
niyo:jayasi ke:sava! ||
2    Click to Play the sloka             
vya:misre:na iva va:kye:na
buddhim mohayasi:va me: |
thad e:kam vada nischithya
ye:na sre:yo::ham a:pnuya:m ||
3    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
lo:ke::smin dvividha: nishtta:
pura: pro:ktha: maya::nagha! |
jna:nayo:ge:na sa:nkhya:na:m
karmayo:ge:na yo:gina:m ||
4    Click to Play the sloka             
na karmana:m ana:rambha:th
naishkarmyam purusho::snuthe: |
na cha sannyasana:de:va
siddhim samadhi gachhathi ||
5    Click to Play the sloka             
na hi kaschith kshanam api
ja:thu thishttathy akarmakruth |
ka:ryathe::hyavasah karma
sarvah prakruthijair gunaihi ||
6    Click to Play the sloka             
karme:ndriya:ni samyamya
ya a:sthe: manasa: smaran |
indriya:rttha:n vimu:dda:thma:
mitthya:cha:ras sa uchyathe: ||
7    Click to Play the sloka             
yasthvi:ndriya:ni manasa:
niyamya:rabhathe::rjuna! |
karme:ndriyaih karmayo:gam
asakthas sa visishyathe: ||
8    Click to Play the sloka             
niyatham kuru karma thvam
karma jya:yo:hyakarmanaha |
sari:ra ya:thra:pi cha the:
na prasiddhye:d akarmanaha ||
9    Click to Play the sloka             
yajna:rdha:th karmano::nyathra
lo:ko:: yam karma bandhanaha |
thadarttham karma kaunthe:ya!
muktha sangas sama:chara ||
10    Click to Play the sloka             
saha yajnai:h praja:s srushtva:
puro:va:cha praja:pathihi |
ane:na prasavishyadhvam
e:shavo:: sthv ishta ka:madhu:k ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 43