Jna:na yo:gaha - 4th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 42      
1    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
imam vivasvathe: yo:gam
pro:kthava:n aham avyayam |
vivasva:n manave: pra:ha
manur ikshvakave:: bravi:th ||
2    Click to Play the sloka             
e:vam parampara: pra:ptham
imam ra:jarshayo: viduhu |
sa ka:le:ne:ha mahatha:
yo:go: nashtah paranthapa! ||
3    Click to Play the sloka             
sa e:va:yam maya: the::dya
yogah pro:kthah pura:thanaha |
bhaktho:si me: sakha: che:thi
rahasyam hye:thad uththamam ||
4    Click to Play the sloka             
arjuna uva:cha
avaram bhavatho: janma
param janma vivasvathaha |
kattham e:thad vija:ni:ya:m
thvam a:dau pro:kthavan ithi ||
5    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
bahu:ni me: vyathi:tha:ni
janma:ni thava cha:rjuna ! |
tha:ny aham ve:da sarva:ni
na thvam ve:ththha paranthapa! ||
6    Click to Play the sloka             
ajo::pi sann avyaya:thma:
bhu:tha:na:m i:svaro::pisan |
prakruthim sva:m adhishtta:ya
sambhava:my a:thma ma:yaya: ||
7    Click to Play the sloka             
yada: yada: hi dharmasya
gla:nir bhavathi bha:ratha! |
abhyuthttha:nam adharmasya
thada:thma:nam sruja:m yaham ||
8    Click to Play the sloka             
parithra:na:ya sa:dhu:na:m
vina:sa:ya cha dushkrutha:m |
dharma samsttha:pana:rttha:ya
sambhava:mi yuge: yuge: ||
9    Click to Play the sloka             
janma karma cha me: divyam
e:vam yo: ve:ththi thaththvathaha |
thyakthva: de:ham punarjanma
naithi ma:m e:thi so::rjuna! ||
10    Click to Play the sloka             
vi:tha ra:ga bha:yakro:dha:ha
manmaya: ma:m upa:sritha:ha |
bahavo: jna:na thapasa:
pu:tha:ha madbha:vam a:gatha:ha ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 42