KarmasaNya:sa yo:gaha - 5th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 29      
1    Click to Play the sloka             
arjuna uva:cha
sannya:sam karmana:m krushna!
punaryo:gam cha samsasi |
yachhre:ya e:thayo:re:kam
thanme: bru:hi sunischitham ||
2    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
sannya:sah karma yo:gas cha
nissre:yasakara:vubhau |
thayo:sthu karmasannya:sa:th
karmayo:go: visishyathe: ||
3    Click to Play the sloka             
jne:yas sanithya sannya:si:
yo: na dveshti na ka:nkshathi |
nirdvandvo: hi maha:baho:
sukham bandha:th pramuchyathe: ||
4    Click to Play the sloka             
sa:nkhya yo:gau prutthak ba:la:ha
pravadanthi na panditha:ha |
e:kam apya:stthithas samyak
ubhayo:r vindathe: phalam ||
5    Click to Play the sloka             
yath sa:nkhyaih pra:pyathe: stthanam
thad yo:gair api gamyathe: |
e:kam sa:nkhyam cha yo:gam cha
yah pasyathi sa pasyathi ||
6    Click to Play the sloka             
sannyasas thu maha:ba:ho:
duhkham a:pthumayo:gathaha |
yo:gayuktho: munir bramha
na chire:na:dhigachhathi ||
7    Click to Play the sloka             
yo:gayuktho: visuddha:thma:
vijitha:thma: jithe:ndriyaha |
sarvabhu:tha:thma bhu:tha:thma:
kurvannapi na lipyathe: ||
8    Click to Play the sloka             
naiva kinchith karo:mi:thi
yuktho: manye:tha thaththvavith |
pasyan srunvan sprusan jighran
asnan gachchan svapan svasan ||
9    Click to Play the sloka             
pralapan visrujan grunhan
unmishan nimishannapi |
indriya:n i:ndriya:rtthe:shu
varthantha ithi dha:rayan ||
10    Click to Play the sloka             
brahmanya:dha:ya karma:ni
sangam thyakthva: karo:thi yaha |
lipyathe: na sa pa:pe:na
padmapathram iva:mbhasa: ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 29