A:thmasamyama yo:gaha - 6th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47      
1    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
ana:srithah karmaphalam
ka:ryam karma karo:thi yaha |
sa sannya:si: cha yo:gi: cha
na niragnir na cha: kriyaha ||
2    Click to Play the sloka             
yam sannya:sam ithi pra:huhu
yo:gam tham viddhi pa:ndava! |
na hyasanyastha sankalpo:
yo:gi: bhavathi kaschana ||
3    Click to Play the sloka             
a:ruruksho:r mune:r yo:gam
karma ka:ranam uchyathe: |
yo:ga:ru:ddasya thasyaiva
samah ka:ranam uchyathe: ||
4    Click to Play the sloka             
yada: hi che:ndriya:rtthe:shu
na karma svanushajjathe: |
sarva sankalpa sannya:si:
yo:ga:ru:ddas thado:chyathe: ||
5    Click to Play the sloka             
uddhare:d a:thman a::thma:nam
na:thma:nam avasa:daye:th |
a:thmaiva hya:thmano: bandhuhu
a:thmaiva ripur a:thmanaha ||
6    Click to Play the sloka             
bandhur a:thma:::thmanas thasya
ye:na::thma iva:thmana: jithaha |
ana:thmanas thu sathruthve:
varthe:tha:thma iva sathruvath ||
7    Click to Play the sloka             
jitha:thmanah prasa:nthasya
parama:thma: sama:hithaha |
si:tho:shna sukha duhkhe:shu
thattha: ma:na:va ma:nayo:ho ||
8    Click to Play the sloka             
jna:na vijna:na thruptha:thma:
ku:tasttho: vijithe:ndriyaha |
yuktha ithyuchyathe: yo:gi:
sama lo:shta:sma ka:nchanaha ||
9    Click to Play the sloka             
suhrun mithra:r yuda:si:na
madhyasttha dve:shya bandhushu |
sa:dhushvapi cha pa:pe:shu
sama buddhir visishyathe: ||
10    Click to Play the sloka             
yogi: yunji:tha sathatham
a:thma:nam rahasi stthithaha |
e:ka:ki: yathachittha:thma:
nira:si:r aparigrahaha ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 40       41 - 47