Jna:na vijna:na yo:gaha - 7th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30      
1    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
mayya: saktha mana:h pa:rttha!
yo:gam yunjan mada:srayaha |
asamsayam samagram ma:m
yattha: jna:syasi thachhrunu ||
2    Click to Play the sloka             
jna:nam the:ham savijna:nam
idam vakshya:m yase:shathaha |
yath jna:thva: ne:ha bhu:yo:nyath
jna:thavyam avasishyathe: ||
3    Click to Play the sloka             
manushya:na:m sahasre:shu
kaschid yathathi siddhaye: |
yathatha:m api siddha:na:m
kaschin ma:m ve:ththi thathvathaha ||
4    Click to Play the sloka             
bhu:mi ra:po:nalo: va:yuhu
kham mano: buddhir e:va cha |
ahamka:ra ithi:yam me:
bhinna: prakruthir ashtadha: ||
5    Click to Play the sloka             
apare:yam, ithasth vanya:m
prakruthim viddhi me: para:m |
ji:va bhu:tha:m maha:ba:ho:!
yaye:dam dha:ryathe: jagath ||
6    Click to Play the sloka             
e:thadyo:ni:ni bhu:tha:ni
sarva:ni:th yupadha:raya |
aham kruthsnasya jagathaha
prabhavah pralayas thattha: ||
7    Click to Play the sloka             
maththah paratharam na:nyath
kinchid asthi dhananjaya! |
mayi sarvam idam pro:tham
su:thre: manigana: iva ||
8    Click to Play the sloka             
raso:ham apsu kaunthe:ya !
prabha:smi sasi su:ryayo:ho |
pranavah sarva ve:de:shu
sabdah khe: pourusham nrushu ||
9    Click to Play the sloka             
punyo: gandhah prutthivya:m cha
the:jas cha:smi vibha:vasau |
ji:vanam sarva bhu:the:shu
thapascha:smi thapasvishu ||
10    Click to Play the sloka             
bi:jam ma:m sarva bhu:tha:na:m
viddhi pa:rttha! sana:thanam |
buddhir buddhi matha:m asmi
the:jas the:jasvina:m aham ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30