Akshara para bramha yo:gaha - 8th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 28      
1    Click to Play the sloka             
arjuna uva:cha
kim thadbramha kim a:dhya:thmam
kim karma purusho:ththama! |
adhibhu:tham cha kim pro:ktham
adhidaivam kim uchyathe: ||
2    Click to Play the sloka             
adhi yajnaha kattham ko::thra
de:he:smin madhusu:dana! |
praya:na ka:le: cha kattham
jne:yo::si niyatha:thmabhihi ||
3    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
aksharam bramha paramam
swabha:vo::dhya:thmam uchyathe: |
bhu:tha bha:vo:dbhava karo:
visargaha karma samjnithaha ||
4    Click to Play the sloka             
adhibhu:tham ksharo:bha:vaha
purushascha:dhi daivatham |
adhi yajno:hame:va:thra
de:he: de:habhrutha:m vara ||
5    Click to Play the sloka             
antha ka:le:cha ma:me:va
smaran mukthwa: kale:baram |
yah praya:thi samadbha:vam
ya:thi na:sthyathra samsayaha ||
6    Click to Play the sloka             
yam yam va:pi smaran bha:vam
thyajathy anthe: kale:baram |
tham thame:vaithi kaunthe:ya
sada: thadbha:va bha:vithaha ||
7    Click to Play the sloka             
thasma:th sarve:shu ka:le:shu
ma:manusmara yuddhya cha |
mayyarpitha mano:buddhihi
ma:me:vaishya sya samsayaha ||
8    Click to Play the sloka             
abhya:sa yo:ga yukthe:na
che:thasa: na:nyaga:mina: |
paramam purusham divyam
ya:thi pa:rttha:nu chinthayan ||
9    Click to Play the sloka             
kavim pura:nam anusa:sitha:ram
ano:rani:ya:msam anusmare:dyaha |
sarvasya dha:tha:ram achinthyaru:pam
a:dithyavarnam thamasah parastha:th ||
10    Click to Play the sloka             
praya:naka:le: manasa::chale:na
bhakthya: yuktho: yo:gabale:na chaiva |
bhruvo:rmadhye: pra:na ma:ve:sya samyak
sa tham param purusha mupaithi divyam ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 28