Ra:ja vidya: ra:ja guhya yo:gaha - 9th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 34      
1    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
idam thu the: guhya thamam
pravakshya:my anasu:yave: |
jna:nam vijna:na sahitham
yad jna:thva: mokshyase: subha:th ||
2    Click to Play the sloka             
ra:ja vidya: ra:ja guhyam
pavithram idam uththamam |
prathyaksha: vagamam dharmyam
susukham karthum avyayam ||
3    Click to Play the sloka             
a:sradda dha:na:h purusha:ha
dharmasya:sya paranthapa! |
apra:pya ma:m nivarthanthe:
mruthyu samsa:ra varthmani ||
4    Click to Play the sloka             
maya: thatham idam sarvam
jagad avyaktha mu:rthina: |
mathsttha:ni sarva bhu:tha:ni
na cha:ham the:shv avastthithaha ||
5    Click to Play the sloka             
na cha mathsttha:ni bhu:tha:ni
pasya me: yo:gam aisvaram |
bhu:thabhrun na cha bhu:thasttho:
mama:thma: bhu:tha bha:vanaha ||
6    Click to Play the sloka             
yattha:ka:sa stthitho: nithyam
va:yus sarvathrago: maha:n |
thattha: sarva:ni bhutha:ni
math sttha:ni:thy upadha:raya ||
7    Click to Play the sloka             
sarva bhu:tha:ni kaunthe:ya!
prakruthim ya:nthi ma:mika:m |
kalpakshaye: punas tha:ni
kalpa:dau visruja:m yaham ||
8    Click to Play the sloka             
prakruthim sva:m avashtabhya
visruja:mi punah punaha |
bhu:tha gra:mam imam kruthsnam
avasam prakurthe:r vasa:th ||
9    Click to Play the sloka             
na cha ma:m tha:ni karma:ni
nibadhnanthi dhananjaya |
uda:si:navad a:si:nam
asaktham the:shu karmasu ||
10    Click to Play the sloka             
maya:dhyakshe:na prakruthihi
su:yathe: sa chara:charam |
he:thuna:ne:na kaunthe:ya!
jagaddhi parivarthathe: ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 34