Starting Prayer


Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

1   Click to Play the sloka        
sri:saile:sa daya:pa:thram dhi:bhakthya:di guna:rnavam |
yathi:ndra pravanam vande: ramya ja:ma:tharam munim ||
2   Click to Play the sloka        
lakshmi:na:tha sama:rambha:m na:tha ya:muna madhyama:m |
asmada:cha:rya paryantha:m vande: guruparampara:m ||
3   Click to Play the sloka        
yo: nithyam achyutha pada:mbuja yugma rukma
vya:mo:hathas thadithara:ni thruna:ya me:ne: |
Asmad guro:r bhagavatho:sya dayaika sindho:ho
ra:ma:nujasya charanau saranam prapadye: ||
4   Click to Play the sloka        
ma:tha: pitha: yuvathayas thanaya: vibhu:thihi
sarvam yade:va niyame:na madanvaya:na:m |
a:dyasya nah kula pathe:r vakula:bhi ra:mam
sri:math thadanghri yugalam pranama:mi mu:rdhna: ||
5   Click to Play the sloka        
bhu:tham sarascha mahada:hvaya bhattana:tha
sri:bhakthisa:ra kulase:khara yo:giva:ha:n |
bhaktha:nghrire:nu paraka:la yathi:ndramisra:n
sri:math para:nkusa munim pranatho:smi nithyam ||
        
   
1   Click to Play the sloka        
sukla:mbara dharam vishnum sasivarnam chathurbhu:jam|
prasanna vadanam dhya:ye:th sarvavighno:pa sa:nthaye: ||
2   Click to Play the sloka        
yasya dvirada vakra:dya:h pa:rishadya:h parassatham |
vighnam nighnanthi sathatham vishvakse:nam tham a:sraye: ||
3   Click to Play the sloka        
vya:sam vasishtanaptha:ram sakthe:h pauthram akalmasham |
para:sara:thmajam vande: sukatha:tham thapo:nidhim ||
4   Click to Play the sloka        
samyagnya:ya kala:pe:na mahatha: bha:rathe:na cha |
upabrumhitha ve:da:ya namo vya:sa:ya vishnave: ||
5   Click to Play the sloka        
sa:ratthyam arjuna sya:jau kurvan gi:tha:mrutham dadau |
lo:kathrayo:paka:ra:ya thasmai krushnathmane: namaha ||
6   Click to Play the sloka        
prapanna pa:rija:tha:ya ve:thra tho:thraika pa:naye: |
jnanamudra:ya krushna:ya gi:tha:mrutha duhe: namaha ||
7   Click to Play the sloka        
karakamala nidarsitha:thma mudraha
parikalitho:nnatha barhibarhachu:daha |
itharakara gruhi:tha ve:thra tho:thraha
mamahrudi sannidhi:m a:thano:thu sauri hi ||
8   Click to Play the sloka        
agre: kruthva: kamapi charanam ja:nunaike:na thishttan
pascha:th pa:rttham pranaya sajusha: chakshusha: vi:kshama:naha |
savye:tho:thram karasarasije: dakshine: jna:namudra:m
a:bibhra:no: rattham adhivasan pa:thu nas su:thave:shaha ||
9   Click to Play the sloka        
krushnam kamalapathra:ksham punya sravana ki:rthanam |
va:sude:vam jagadyo:nim naumi na:ra:yanam harim ||
10   Click to Play the sloka        
krushna:ya ya:dave:ndra:ya jna:namudra:ya yo:gine: |
na:ttha:ya rukmini:sa:ya namo: ve:da:ntha ve:dine: ||
sri: krishna parabrahmane: namaha